Mga intensyon para sa Setyembre 2022

Dati ay may pangkalahatang intensyon at layuning misyonero bawat buwan. Dati hinihiling ng mga papa sa mga mananampalataya na ipagdasal ang mga intensyon na iyon. Nitong mga nakaraang taon ay tinalikuran ni Francis ang layunin ng misyonero. Nagpasya akong magkaroon ng dalawang intensyon bawat buwan. Narito ang dalawang intensyon para sa Setyembre 2022.

Pangkalahatan: Panginoong Hesukristo, nananalangin kami para sa pagpapanumbalik ng parusang kamatayan saanman ito maalis o itigil.

Ipagkaloob na ang bawat mamamatay-tao ay mahuhuli at mapatay at walang inosenteng tao ang mapaparusahan. Misyonero: Panginoong Hesukristo, idinadalangin namin na ang lahat ng mga pagano ay maging Kristiyano. Liwanagan ang lahat ng mga pagano upang malaman nilang ikaw ang liwanag ng mundo, tinapay ng buhay, daan, katotohanan, buhay at muling pagkabuhay at tanggapin ka bilang Diyos at Tagapagligtas.