Sei
(Japanese surnames)
Abe Baba Chiba Date Eguchi Fujii Gima Hada Ito Jin Kaba Machi Nakamura Oba Saito Tanaka Uchida Watanabe
Kobayashi Sato Takahashi
Suzuki