Sei
(Japanese surnames)
Abe Baba Chiba Date Eguchi Fujii Gima Hada Icho Jin Kaba Machi Nagayoshi Oba Saito Tabata Uchida Watanabe Yamaguchi
Ando Esaki Fujimitsu Hagino Ikeda Kaifu Matsui Nakagawa Obuchi Sato Takagi Uchimura Yamashita
Asada Fukuda Hanyu Ishi Kajiyama Matsuyama Nakamura Odonera Satoya Takahashi Uno Yanaka
Ashida Fukuhara Harada Ishibashi Kamikawa Miki Nakasone Ohira Seko Takanashi Yanetani
Aso Hashimoto Ishida Kan Mitsuya Natsumi Ohtani Shimizu Takeshita Yoshida
Hata Ishikawa Kasai Miyazawa Nishikori Okonegi Suga Takeuchi Yoshino
Hatanaka Ito Katayama Mori Noda Osaka Suguri Tanaka
Hatoyama Kato Motegi Noguchi Suzuki Tani
Hayashi Kavaguti Murayama Nomura Tojo
Hirano Kishi Tomita
Honda Kitajima
Hosokawa Kobayashi
Hozumi Kodaira
Koizumi
Kono
Koshi
Kubo