Dự định cho tháng 1 năm 2023

Ý Chung: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con cầu xin cho thế giới chấm dứt nạn lạm phát. Lạm phát làm khổ người dân. Ngăn chặn các chính phủ in tiền thừa và phá giá đồng tiền của họ. Ngừng thao túng tỷ giá hối đoái. Chấm dứt tài trợ thâm hụt.

Ý chỉ truyền giáo: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con cầu nguyện cho tất cả những người ngoại đạo ở Indonesia và những người ngoại đạo Indonesia ở nước ngoài được rửa tội và trở thành người Công giáo.Chúng tôi cầu nguyện rằng tất cả những người theo đạo Chính thống và Tin lành ở Indonesia đều trở thành người Công giáo. Ban cho tất cả người Công giáo ở Indonesia tuân giữ các điều răn và sống cuộc sống tốt lành và trong sạch; giữ ngày Chúa nhật và lễ buộc; không tham gia vào bất kỳ nghi lễ hoặc nghi thức phi Kitô giáo nào; không trộm cắp, giết người hoặc làm chứng dối; và không thèm muốn của cải của người lân cận.

Ý cầu hiệp nhất: Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi chúng ta cử hành Tuần Bát nhật Thống nhất từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 1, chúng con cầu xin cho tất cả các Kitô hữu hiệp nhất với nhau. Xin ban cho người Albanian, Alexandrian, Antiochian, Armenian, Assyria, Bulgari, Byzantine (Constantinople), Coptic, Cypriot, Ethiopic, Georgian, Greek, Jerusalem, Polish, Romanian, Russian, Serbian, Ukraine và các Chính thống giáo khác trở thành người Công giáo. Xin ban cho những người theo đạo Cơ đốc phục lâm, Anh giáo, Báp-tít, Calvin, Công giáo, Tân giáo, Tin lành, Lutheran, Giám lý, Ngũ tuần, Trưởng lão, Quakers, Salvation Army, Unitarians và những người theo đạo Tin lành khác trở thành người Công giáo.