2022 ಸೆಪ್ತೆಂಬ್ರಾಕ್ ಇರಾದೆ

ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಇರಾದೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಮಿಷನರಿ ಇರಾದೊ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ. ಅರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಫ಼್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಮಿಷನರಿ ಇರಾದೆ ಸೊಡ್ಲೆ. ಹಾಂವೆ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಇರಾದೆ ಹಾಡ್ಚೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲೊ. ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತ್ 2022 ಸೆಪ್ತೆಂಬ್ರಾಕ್ ದೋನ್ ಇರಾದೆ.

ಜೆರಾಲ್: ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ, ಮೊರ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಆನಿ ರಾವಯಿಲ್ಲೆ ಕಡೆ ತಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಖುನಿಗಾರಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಂವ್ದಿ ಆನಿ ಕೊಣಿ ನಿರಾಫ್ರಾದಿ ಮನ್ಶಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಾವೊ ಕರ್.

ಮಿಷನರಿ: ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ, ಸಕ್ಕಡ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತುಂ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್, ಜಿವಿತಾಚೊ ಉಂಡೊ, ವಾಟ್, ಸತ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಜಿವಂತ್ಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್ ತುಕಾ ದೇವ್ ಆನಿ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್.