2022 ಒಕ್ತೊಬ್ರಾಕ್ ಇರಾದೆ

ಜೆರಾಲ್ ಇರಾದೊ: ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ, ಆಮಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಸಂಪ್ಚಾಕ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ದವರ್. ಭ್ರಷ್ಟ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಕರ್. ಸಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಯ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭ್ರಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ದಾಂಬ್ಣಿ ಪ್ರತಿರೊಧ್ ಕರುಂಕ್ ಬಳ್ ದಿ. ಕೊಣಿ ಲಂಚ್ ವ ಪಾಟಿಂಖೊಟ್ ವಿಚಾರ್ನಾ ಆನಿ ಘೆನಾ ತಸೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಿ ಲಂಚ್ ವ ಪಾಟಿಂಖೊಟ್ ದೀನಾ ತಸೆಂ ಕರ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಭ್ರಷ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ, ನೌಕರ್‌ಶಾಹ್, ನಿತಿಕರ್ತ್, ಪೊಲಿಸ್ ಮನಿಸ್, ಸೈನ್ ಮನಿಸ್, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ್, ಆನಿ ಹೆರ್ ಅನ್ಯೆಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಅಭ್ರಷ್ಟ್ ದವರ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಅಸುಧಾರಿ ಆನಿ ಹಟ್ಟಿ ಭ್ರಷ್ಟ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್.

ಮಿಷನರಿ ಇರಾದೊ: ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ, ಭಾರತಾಂತ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಪರ್ದೆಶಾಂತ್ಲೆ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾರತೀಯ್ ಬಾವ್ತಿಜ್ಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಭಾರತಾಂತ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಒರ್ಥೊಡೊಕ್ಸ್ ಆನಿ ಪ್ರೊಟೆಂಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂನಿ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳಿಶೆಂ ಆನಿ ಬೊರಿ ಆನಿ ನಿಸ್ಕಳ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಶೆಂ, ಆಯ್ತಾರ್ ಆನಿ ಸೊಂತ್ ಪಾಳಿಶೆಂ, ಖಂಚಾಯಿ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವಿಧಿಂತ್ ಆನಿ ಆಚಾರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆನಾಶೆಂ, ಚೊರಿನಾಶೆಂ, ಖುನಿ ಕರಿನಾಶೆಂ, ಫಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀನಾಶೆಂ, ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿ ಆಶಾ ಕರಿನಾಶೆಂ, ಕರ್.