ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್

ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ೨೪ ಎಪ್ರಿಲ್ ೧೫೮೧ ತಾರಿಕೆರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಲಾಂಡೆಸಾಂತ್ ಪೂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಜನ್ಮಾಲೊ. ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್. ಆವಯ್ ಬೆರ್ತಾಂದ್ರೆ ದೆ ಮೊರಾಸ್. ಚಾರ್ ಪೂತ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಧುವಾಂ ಪೈಕಿ ವಿಶೆಂತ್ ತಿಸ್ರೊ. ತಾಕಾ ೨೩ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ ೧೬೦೦ ತಾರಿಕೆರ್ ಪಾದ್ರಿಪಣಾಚಿ ಒಡ್ದ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ೧೬೦೪ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಟೂಲೂಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಸ್ನಾತಕ್ ಜಾಲೊ. ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ರೊಮಾಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ತೊ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ ಪಿಎರ್ರ್ ದೆ ಬೆರುಲ್ಲ್ ತಾಚೊ ಆತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾಲೊ. ಪಿಎರ್ರಾನ್ ೧೬೧೨ ಇಸ್ವೆಂತ್ ವಿಶೆಂತಾಕ್ ಕ್ಲಿಚಿವೊ ವಿಗಾರ್ ನೆಮ್ಲೊ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ವಿಶೆಂತಾಕ್ ಗೊಂದಿ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಕೊಪ್ಲೆನ್ ನೆಮ್ಲೊ.

ವಿಶೆಂತಾ ಪ್ರಕಾರ್ ೧೬೦೫ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಾಚೊ ದುಡು ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ತುರ್ಕಾಂನಿ ತಾಕಾ ಧರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಕ್ಲೆಂ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಸುಟ್ಲೊ.

ವಿಶೆಂತಾನ್ ೧೬೨೫ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಿಸಾಂವಾಚೊ ಮೇಳ್ ಘಡ್ಲೊ. ೧೬೩೩ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲುವಿಸೆ ದೆ ಮರಿಲ್ಲಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚ್ಯೊ ಧುವೊ ಸಹಘಡ್ಲೊ.

ವಿಶೆಂತ್ ೨೭ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ ೧೬೬೦ ತಾರಿಕೆರ್ ಮೆಲೊ. ೧೬ ಜೂನ್ ೧೭೩೭ ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಕಾ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ತ್ರಿದೆಂತಿನ್ ರಿತಿ ಪ್ರಕಾರ್ ೧೯ ಜುಲೈಕ್ ಆನಿ ಪಾವ್ಲ್ ಸವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಗ್ರಂಥಾ ಪ್ರಕಾರ್ ೨೭ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರಾಕ್ ಆಸಾ.