ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ನೊಲಸ್ಕೊ

ಪೆದ್ರು ನೊಲಸ್ಕೊ ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ಕರ್ಕಸೊನ್ನೆ ಲಾಗಿಂ ರೆಕೌದಾಂತ್ ಜನ್ಮಾಲೊ.  ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ತಾಣೆ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.  ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ಅಲ್ಬಿಜೆನ್ಸಿಅನ್ ಹೆರೆಜ್ ವಾಟ್ ಕರ್ತಾಲಿ.  ಪೆದ್ರು ತ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ದ್ವೇಷಿತಾಲೊ.  ಆಪ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ವಿಕುನ್ ಎಸ್ಪನ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೊ.  ಥಂಯ್ ಸೆರ‍್ರತ್ ದೊಂಗೊರ್ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚಿ ಆಂಗವ್ಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ.

 

ಪೆದ್ರು ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾರ್ಸೆಲೊನಾ ಗೆಲೊ.  ತಾಣೆ ತಾಚೊ ದುಡು ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬಂದಿಂಕ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ಗುಲಾಮ್ಪಣಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಖರ್ಚಿಲೊ.

 

ಪೆದ್ರುನ್ 10/8/1218 (ಧಾ ಅಗೊಸ್ತ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಅಟ್ರಾ) ತಾರಿಕೆರ್ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಬಂದಿಂಚಿ ಸುಟ್ಕಾ ಒಡ್ದ್ ಘಡ್ಲಿ.  ಹಾಂತು ತಾಕಾ ಪೆನ್ಯಫೊರ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸಾಂ ರಾಯ್ಮುಂದಾನ್ ಆನಿ ಅರಗೊನಾಚೊ ರಾಯ್ ಜಾಕೊಬ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ.

 

ಪೆದ್ರು ಖಂಯ್ ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ ಮೆಲೊ ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ವಿವಾದ್ ಆಸಾ.  ತೊ 6/5/1256 ತಾರಿಕೆರ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಅಂತ್ ವ 25/12/1256 ವ 25/12/1259 ತಾರಿಕೆರ್ ಬಾರ್ಸೆಲೊನಾಂತ್ ಮೆಲೊ.