ಕೊಂಕ್ಣಿ ರೀತ್

ಧರ್ಮ್‌ಸಭೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರೀತ್ ಆಸಾಜಾಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂ ಆತಾಂ ಲಾತಿನ್ ವ ರೋಮನ್ ರಿತಿಂತ್ ಆಸಾತ್. ಉದೆಂತ್ ರಿತಿಚ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಬರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಿತಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಿತಿಂತ್ ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಚಾಳಿಸ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಆಸಾಜೆ. ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿ ಥಾವ್ನ್ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಆಸಾಜೆ. ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಆಯ್ತಾರಾ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಸಾಜೆ, ಸನ್ವಾರಾ ನಹಿಂ. ಮಿಸಾಚೆ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಚೊ ರಂಗ್ ಅದ್ವೆಂತಾಂತ್ ನಿಳ್ಸೊ, ನಾತಾಲಾಂತ್ ಹಳ್ದುವೊ, ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಕಾಳೊ, ಪಾಸ್ಖಾಂತ್ ಧೊವೊ ಆನಿ ಸಾಧಾರಣ್ ಕಾಳಾರ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಆಸಾಜೆ. ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಕಾಳೊ ಆಸಾಜೆ. ಲೊಕಾನ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ರಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಘಾಲ್ನ್ ಯೇಜೆ. ತಾರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಫ಼ೆಸ್ತಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಆಸಾಜೆ, ಆಯ್ತಾರಾ ದವರ್ಚೆಂ ನಹಿಂ.

ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಗ್ರಾದಿ ಆಸಾಜೆ. ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆಜೆ. ದಿಸಾಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆಜೆ.

ಮೀಸ್ ಬಾವ್ತಿಜ್ಮ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾಜೆ, ಕಾತೆಕುಮೆನಾಂನಿ ವಾಂಜೆಲ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಸ್ಯೆತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಿತಿಚೊ ಮಸ್ತಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಾಚೊ ಪಾತ್ರಿಯಾರ್ಕ್ ಆಸಾಜೆ.

ಪಾದ್ರಿಂಕ್, ಭಿಸ್ಪಾಂಕ್, ಆರ್ಚ್‌ಭಿಸ್ಪಾಂಕ್, ಪಾತ್ರಿಯಾರ್ಕಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಸಾನಾಯೆ. ಪಾದ್ರಿ, ಭಿಸ್ಪ್, ಆರ್ಚ್‌ಭಿಸ್ಪ್, ಪಾತ್ರಿಯಾರ್ಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ತುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ಯೆತ್.

ಧಾಕ್ಟ್ಯೊ ಒಡ್ದಿ ಆನಿ ಸುಬ್‍ದಿಯಾಕೊನಾತ್ ಒಡ್ದ್ ಆಸಾಜಾಯ್,

ಮೀಸ್ ಸಹಭೆವ್ಣಿ ಆಸಾನಾಯೆ. ಪಾದ್ರಿಕ್ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕ್ ದಿಯಾಕೊನಾನ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಸುಬ್‍ದಿಯಾಕೊನಾನ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಪಾದ್ರಿಂನಿ ತಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ಘೆವ್ಯೆತ್.

ಬಾವ್ತಿಜ್ಮಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾವಾಡ್ತಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಸವಾಲಾಂ ಜಾಪಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಗಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ಸವಾಲಾಂ ಜಾಪಿ ಆಸಾಜೆ.

ಸ: ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಅಧಿಕ್ ವರ್ತೊ ಉಪದೆಸ್ ಖಂಚೊ?
ಜಾ: ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಸಕ್ತೆನ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾಚೊ ತುಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ ಆನಿ ತುಜೊ ಕರ್ತಾಯ್ ತಸೊ ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್.

ಸ: ಜೆಜುನ್ ಕಿತೆಂ ನೊವೊ ಉಪದೆಸ್ ದಿಲೊ?
ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಾ, ಜಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ ತಶೆಂ ತುಮಿಯೀ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಾ.

ಸ: ಮೊಗಾಚಿ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಕಿತೆಂ?
ಮೋಗ್ ಸೊಸ್ಣಿಕ್, ಮೋಗ್ ದಯಾಳ್, ಮೋಗ್ ಮೊಸೊರ್ ಕರಿನಾ, ಆಪ್ಲಿಚ್ ಬಡಾಯ್ ಉಲಯ್ನಾ, ಹಂಕಾರಾನ್ ಭೊರಾನಾ. ಮೋಗ್ ಮರ್ಯಾದಿವಿಣೆ ಚಲಾನಾ, ಸ್ವಂತ್ ಆದಾಯ್ ಸೊದಿನಾ, ರಾಗಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಅಪ್ಕಾರ್ ಮನಾಂತ್ ದವರಿನಾ. ಅನ್ಯಾಯ್ ಪೊಳೊವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವಾನಾ, ಬಗಾರ್ ಸತ್ ಜಿಕ್ಲೆಲೆಂ ಪೊಳೊವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ. ಮೋಗ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊಸುನ್ ವರ್ತಾ, ಸಗ್ಳೆಂ ಸತ್ಮಾನ್ತಾಂ, ಸಗ್ಳೆಂ ಭರ್ವಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವರ್ತಾ. ಮೋಗ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಸರಾನಾ.

ವಯಸ್ಕ್ ಬಾವ್ತಿಜ್ಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಕ್ರೀಜ್ಮ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳೊನ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಕಾಜಾರಾಚ್ಯೊ ಚಿಟಿ ತೀನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ವ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ವಾಚಿಜೆ.

ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಧೆಡೆ, ಧೆಡಿಯೊ, ಪಾನ್ ಚೆಡೆ, ಫುಲ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚೆ ಅಶೆಂತ್ ತಪಾಸಿಜೆ. ಸಕ್ಕಡ್ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಆಸಾಜೆ ಆನಿ ಧರ್ಮ್‌ಸಭಾ ಸಾಂದೆ ಆಸಾಜೆ. ಎಕಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಧೆಡೊ, ಏಕ್ ಧೆಡಿ, ದೋಗ್ ಪಾನ್ ಚೆಡೆ ಆನಿ ದೋನ್ ಫುಲ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪುರೊ. ಧೆಡೆ ದೋಗ್ ವ ಚಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾಕಿ ಉಣೆ ಆಸಾಜೆ. ಧೆಡಿಯೊ ದೋಗ್ ವ ಚಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ವೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾಕಿ ಉಣೆ ಆಸಾಜೆ. ಪಾನ್ ಚೆಡೆ ಆನಿ ಫುಲ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಆಸಾನಾಯೆ.

ನೊವ್ರ್ಯಾನ್ ಆನಿ ವೊಕ್ಲೆನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಘೊವ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀಜೆ “ವಾಡಾ ಆನಿ ಚಡಾ, ಸಂಸಾರಾರ್ ಭರಾ.”

ಕರೆಜ್ಮಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಪಾಶಾಂವ್ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಸಾಜೆ. ಪಾಶಾಂವ್ ಕಾಳ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚೆ ನಿಮಾಣೆ ದೋನ್ ಹಪ್ತೆ ಆಸಾಜೆ.

ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ, ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ, ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ರಾತಿಕ್ ದುಖಾಚಿ ವಾಚ್ಪಾಂ (ತೆನೆಬ್ರೆ, ಕಾಳೊಕ್, ಸಾವ್ಳ್ಯೊ) ಆಸಾಜೆ.

ಕ್ರೀಜ್ಮ್ ಮೀಸ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಆಸಾಜೆ. ಆಟ್ವ್ಯಾ ಶತಕಾ ಥಾವ್ನ್ ೧೯೫೪ ಇಸ್ವೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಆಸಾಜೆ. ಭಿಸ್ಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾರಾ ಪಾದ್ರಿ, ಸಾತ್ ದಿಯಾಕೊನ್, ಸಾತ್ ಸುಬ್‍ದಿಯಾಕೊನ್ ಆಸಾಜೆ.

ಬ್ರೆವಿಯರಿಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ ಆಸಾಜೆ. ಆಯ್ತಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾಂಕ್ ದೋನ್ ಸಾಂಜೆಚಿ ಮಾಗ್ಣಿ ಆಸಾನಾಯೆ.

ಬ್ರೆವಿಯರಿ ತೀನ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾನ್, ದೋನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂನಿ, ಚಾರ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂನಿ ಕೀರ್ತನಾಂ ಸಂಪ್ಚೊ.

ಖುನಿಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರದುವಾರಿಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ರೀಗ್ ಆಸಾನಾಯೆ.

ಗ್ರೆಗೊರಿಅನ್, ಗೆಲಾಸಿಅನ್, ಲಿಯಾಂವೀಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತರಿ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಅಕ್ವಿಲಿಅನ್, ಅಂಬ್ರೊಸಿಅನ್, ಕಾಪುಚಿನ್, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್, ಕಾರ್ತೂಸಿಅನ್, ಡೊಮಿನಿಕನ್, ಬೆನೆಡಿಕ್ಟೀಯ್, ಗಿಲ್ಬರ್ಟೀಯ್, ನೊರ್ಬರ್ಟೀಯ್, ಸಾರುಮ್, ಗಾಲ್ಲಿಕನ್, ಮೊಜಾರಾಬಿಕ್, ಬ್ರಾಗಾ, ಕೆಲ್ಟಿಕ್, ಮಾರೊನಿತ್, ಕಾಲ್ದೆಅನ್, ಅಂತಿಯೊಕಿಅನ್, ಅಲೆಕ್ಸಾಂದ್ರಿಅನ್, ಬೈಜಾಂತಿನ್, ಸೀರೊ-ಮಲಬಾರ್, ಸೀರೊ-ಮಲಂಕಾರಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ರಿತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆದಿವಚನ್, ಎವ್ಕರಿಸ್ತಿಕ್ ಮಾಗ್ಣಿ (ಅನಾಫೊರಾ), ಕಂತಾರಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷಾಂತರ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಿತಿಂತ್ ವಾಪರ್ಯೆತ್.