2023 ಜನೆರಾಕ್ ಇರಾದೆ

ಜೆರಾಲ್ ಇರಾದೊ: ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಫುಗ್ವಣ್ ಸಂಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಫುಗ್ವಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ದುಖಯ್ತಾ. ಸರ್ಕಾರಾಂನಿ ಚಡ್ ನೋಟ್ ಛಾಪ್ಚೆಂ ಆನಿ ಚಲನಾಚೆಂ ಅವಮೂಲ್ಯನ್ ಕರ್ಚೆಂ ರಾವಯ್. ವಿನಿಮಯ್ ದರ್ ಪ್ರಕಲನ್ ರಾವಯ್. ತೂಟ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸಂಪಯ್.

ಮಿಷನರಿ ಇರಾದೊ: ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ, ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾಂತ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಪರ್ದೆಶಾಂತ್ಲೆ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಇಂಡೋನೇಷಿನ್ ಬಾವ್ತಿಜ್ಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾಂತ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಒರ್ಥೊಡೊಕ್ಸ್ ಆನಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂನಿ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳಿಶೆಂ ಆನಿ ಬೊರಿ ಆನಿ ನಿಸ್ಕಳ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಶೆಂ, ಆಯ್ತಾರ್ ಆನಿ ಸೊಂತ್ ಪಾಳಿಶೆಂ, ಖಂಚಾಯಿ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವಿಧಿಂತ್ ಆನಿ ಆಚಾರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆನಾಶೆಂ, ಚೊರಿನಾಶೆಂ, ಖುನಿ ಕರಿನಾಶೆಂ, ಫಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀನಾಶೆಂ, ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿ ಆಶಾ ಕರಿನಾಶೆಂ, ಕರ್.

ಎಕ್ವಟ್ ಇರಾದೊ: ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ, ಜನೆರ್ 18 (ಅಟ್ರಾ) ಥಾವ್ನ್ 25 (ಪಂಚ್ವಿಸ್) ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಎಕ್ವಟ್ ಆಟಾಳ್ ಪಾಳ್ತಾನಾ, ಸಕ್ಕಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಎಕ್ವಟುಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂತ್. ಅಲ್ಬೇನಿಅನ್, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಅನ್, ಅರ್ಮೆನಿಅನ್, ಅಸ್ಸಿರಿಅನ್, ಬಲ್ಗರಿಅನ್, ಬೈಜ಼ಾಂಟೈನ್ (ಕೊನ್‍ಸ್ತಾಂತಿನೋಪಲ್), ಕೊಪ್ಟಿಕ್, ಕುಪ್ರಿಒಟ್, ಇಥಿಒಪಿಕ್, ಜೊರ್ಜಿಅನ್, ಎಲ್ಲೆನಿಕಿ, ಜೆರುಜಲೆಮ್, ಪೊಲ್ಸ್ಕಿ, ರೊಮನಿಅನ್, ರಷ್ಯನ್, ಸರ್ಬಿಅನ್, ಉಕ್ರೈನಿಅನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಒರ್ಥೊಡೊಕ್ಸ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್. ಅದ್ವೆಂತಿಸ್ತ್, ಅಂಗ್ಲಿಕನ್, ಬಾವ್ತಿಸ್, ಕಾಲ್ವಿನಿಸ್ತ್, ಕೊಂಗ್ರೆಗೇಶನಲಿಸ್ತ್, ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲಿಅನ್, ಎವಾಂಜೆಲಿಕಲ್, ಲೂಥರನ್, ಮೆಥಡಿಸ್ತ್, ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತಲ್, ಪ್ರೆಸ್ಬಿಟೇರಿಅನ್, ಕ್ವೇಕರ್, ಸೊಡ್ವಣ್ ಸೈನ್, ಎಕ್ವಟ್ವಾದಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್.