2022 സെപ്റ്റംബറിലെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ

എല്ലാമാസത്തിനുംഒരുപൊതുഉദ്ദേശ്യവുംഒരുമിഷനറിഉദ്ദേശ്യവുംഉണ്ടായിരുന്നു.ആ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായിപ്രാർത്ഥിക്കാൻമാർപാപ്പവിശ്വാസികളോട്ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു.സമീപ വർഷങ്ങളിൽഫ്രാൻസിസ്മിഷനറിഉദ്ദേശ്യംഉപേക്ഷിച്ചു.എല്ലാ മാസവുംരണ്ട്ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുമായിവരാൻഞാൻതീരുമാനിച്ചു.2022 സെപ്റ്റംബറിലെ രണ്ട്ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾഇതാ.

ജനറൽ: കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു, വധശിക്ഷ നിർത്തലാക്കുകയോ നിർത്തിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നിടത്തെല്ലാം അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.ഓരോ കൊലപാതകിയെയും പിടികൂടി വധിക്കുകയും ഒരു നിരപരാധിയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

മിഷനറി: കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു, എല്ലാ വിജാതീയരും ക്രിസ്ത്യാനികളാകാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചവും ജീവന്റെ അപ്പവും വഴിയും സത്യവും ജീവനും പുനരുത്ഥാനവുമാണെന്ന് അറിയാനും നിങ്ങളെ ദൈവമായും രക്ഷകനായും സ്വീകരിക്കുന്നതിനും എല്ലാ വിജാതീയരെയും പ്രബുദ്ധരാക്കുക.