2022 ನೊವೆಂಬ್ರಾಕ್ ಇರಾದೆ

ಜೆರಾಲ್ ಇರಾದೊ: ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ, ಕಾಜಾರ್ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಮಧೆಂ ಎಕಾಮೊಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಜನ್ಮ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಶಾಶ್ವತ್, ನೈತಿಕ್, ಏಕಮೇವ್ ಎಕ್ವಟ್ ಆಸ್ಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಾಚೆ ವಿರೊಧ್ ಕಾನೂನಾಂ ರದ್ದ್ ಕರಯ್. ಕಾಜಾರಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ ದವರ್. ಪ್ರದುವಾರ್ ವ ಕಾಜಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್. ಅವೈದ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಆನಿ ವೈದ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಮೆಖಣ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಕರ್. ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ್ ವ ಬಹುಪತಿತ್ವ್, ಭಟಿಕ್ಪಣ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆ ಭಾಗಿಪಣ್ ಆನಿ ಚೆಡ್ಯೆಪಣ್ ಸಂಪಯ್.
ಮಿಷನರಿ ಇರಾದೊ: ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ, ಚೀನಾಂತ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಪರ್ದೆಶಾಂತ್ಲೆ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಿನ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ತಿಜ್ಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಚೀನಾಂತ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಒರ್ಥೊಡೊಕ್ಸ್ ಆನಿ ಪ್ರೊಟೆಂಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಚೀನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂನಿ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳಿಶೆಂ ಆನಿ ಬೊರಿ ಆನಿ ನಿಸ್ಕಳ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಶೆಂ, ಆಯ್ತಾರ್ ಆನಿ ಸೊಂತ್ ಪಾಳಿಶೆಂ, ಖಂಚಾಯಿ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವಿಧಿಂತ್ ಆನಿ ಆಚಾರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆನಾಶೆಂ, ಚೊರಿನಾಶೆಂ, ಖುನಿ ಕರಿನಾಶೆಂ, ಫಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀನಾಶೆಂ, ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿ ಆಶಾ ಕರಿನಾಶೆಂ, ಕರ್. ಚಿನ್ಕಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ದೇಶ್‍ಭಕ್ತೀಯ್ ಸಹಯೋಗ್ ವಿಘಟಿತ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್.