2022 ದೆಸೆಂಬ್ರಾಕ್ ಇರಾದೆ

ಜೆರಾಲ್ ಇರಾದೊ: ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ, ಆಮಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಶಾಂತಿ ಆನಿ ನಿರಾಫ್ರಾದಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ರಕ್ಷಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಝುಜಾಂ, ಅಂತರ್ಝುಜಾಂ, ಬಂಡಖೋರಿ, ದಂಗಲಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಸಂಪಯ್. ಝುಜ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಸಂಪಯ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ದೇಶಾಂತ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಂತ್ ಶಾಂತಿ ಹಾಡ್. ಸಂಸಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಜನ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭೊರ್. ತೆರೆಜ್ ಮಾಯ್ ಶಿಅವೊ, ವಿಶೆಂತ್ ಲಂಬೆರ್ತ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮಾತೆವ್ ವಿಲ್ಲಿಅಮ್ ಗರ್ದ್, ಅಲ್ಫಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಇವಾನ್ಸ್ ಆನಿ ಅಲ್ಟಾ ಫ಼ಿಕ್ಸ್‌ಲೆರ್ ಬರಿ ಮೊರಾನಾಶೆಂ ನಿರಾಫ್ರಾದಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ರಾಕ್. ನ್ಯಾಯಿಕ್ ಆನಿ ವಯ್ಜಿಕ್ ಖುನಿಗಾರಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀ.

ಮಿಷನರಿ ಇರಾದೊ: ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ, ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಿತ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಪರ್ದೆಶಾಂತ್ಲೆ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬಾವ್ತಿಜ್ಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಿತ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಮೊರ್ಮನ್, ಒರ್ಥೊಡೊಕ್ಸ್ ಆನಿ ಪ್ರೊಟೆಂಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಿತ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂನಿ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳಿಶೆಂ ಆನಿ ಬೊರಿ ಆನಿ ನಿಸ್ಕಳ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಶೆಂ, ಆಯ್ತಾರ್ ಆನಿ ಸೊಂತ್ ಪಾಳಿಶೆಂ, ಖಂಚಾಯಿ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವಿಧಿಂತ್ ಆನಿ ಆಚಾರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆನಾಶೆಂ, ಚೊರಿನಾಶೆಂ, ಖುನಿ ಕರಿನಾಶೆಂ, ಫಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀನಾಶೆಂ, ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿ ಆಶಾ ಕರಿನಾಶೆಂ, ಕರ್.