2022 оны 9-р сарын зорилго

Сар бүрийн хувьд ерөнхий санаа, номлогчийн санаа гэж байдаг байсан. Папууд сүсэгтнүүдээс эдгээр зорилгынхоо төлөө залбирахыг хүсдэг байв. Сүүлийн жилүүдэд Фрэнсис номлогчийн хүслээ орхисон. Би сар бүр хоёр санаа гаргаж ирэхээр шийдсэн. 2022 оны 9-р сарын хоёр зорилго энд байна.

Ерөнхий: Эзэн Есүс Христ, бид цаазаар авах ялыг хаасан эсвэл түдгэлзүүлсэн хаана ч сэргээхийн төлөө залбирдаг.Хүн алсан хүн бүр баригдаж цаазлагдаж, гэм зэмгүй хүн шийтгэгдэхгүй байх болтугай.

Номлогч: Эзэн Есүс Христ, бид бүх харь үндэстнүүд Христэд итгэгчид болоосой гэж залбирч байна. Бүх харь үндэстнүүд таныг ертөнцийн гэрэл, амьдралын талх, зам, үнэн, амьдрал, амилалт гэдгийг мэдэж, таныг Бурхан, Аврагч гэж хүлээн зөвшөөрөхийн тулд гэгээрүүл.