ಸಿಎನಾಚಿ ಸಾಂ ಕಾತ್ರಿನ್

ಸಾಂ ಕಾತ್ರಿನ್ ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೧೩೪೭ ತಾರಿಕೆರ್ ಸಿಎನಾಂತ್ ಜನ್ಮಾಲಿ. ಬಾಪಯ್ ಗಿಅಕೊಮೊ ದಿ ಬೆನಿನ್ಕಾಸಾ. ಆವಯ್ ಲಾಪಾ ದಿ ಪುಚ್ಚಿಒ ದಿ ಪಿಅಚೆಂತಿ. ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪೈಕಿ ತಿ ಚೊವಿಸಾವಿ. (ಥೊಡಿಂ ಪಂಚ್ವಿಸಾವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.) ತಿಚಿ ಜೊವ್ಳಿ ಭಯ್ಣ್ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಮೆಲಿ.

ಕಾತ್ರಿನ್ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ೧೩೬೩ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಡೊಮಿನಿಕನ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಒಡ್ದಿಂತ್ ರಿಗ್ಲಿ.

೧೩೭೮ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಧರ್ಮ್‌ಸಭಾಂತ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಜಾಲೆ. ಉರ್ಬನ್ ಸವೊ ಎಕಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್. ಕ್ಲೆಮೆಂತ್ ಸಾತ್ವೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್. ಕಾತ್ರಿನಾನ್ ಉರ್ಬನ್ ಸವ್ಯಾಕ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಾತ್ರಿನಾನ್ ಸಬಾರ್ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣಿ ಬರಯ್ಲಿಂ. ತಿಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಂಭಾಷಣ್.

ಕಾತ್ರಿನ್ ೨೯ ಎಪ್ರಿಲ್ ೧೩೮೦ ತಾರಿಕೆರ್ ರೊಮಾಂತ್ ಮೆಲಿ. ಪಿಯುಸ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ೧೪೬೧ ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಿಕಾ ಸಾಂತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್ಲೆಂ. ತಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಯ್ ೫ ತಾರಿಕೆರ್, ೧೬೨೮ ಥಾವ್ನ್ ೧೯೬೯ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಎಪ್ರಿಲ್ ೩೦ ತಾರಿಕೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ೨೯ ಎಪ್ರಿಲ್.

೧೯೭೦ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸವ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಧರ್ಮ್‌ಸಭಾಚಿ ದೊತೊರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್ಲೆಂ. ೧೯೯೯ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಯುರೊಪಾಚಿ ಶಾರೊತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್ಲೆಂ.