ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುದ್ವಾರ್

ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುದ್ವಾರ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್. ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯಾ ೪೬ (ಸಚಾಳಿಸ್) ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸುರು ಜಾತಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸ್ಖಾಚಿ ತಾರಿಕ್ ಬದ್ಲಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುದ್ವಾರಾಚಿ ತಾರಿಕೀ ಬದ್ಲಾತಾ. ಮಾತ್ಯಾರ್ ವ ಕಪಾಲಾರ್ ಖುರ್ಸಾ ರುಪಾರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಸಿಂಜ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ರಾಮಾಂಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಚೆ ರಾಮ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುದ್ವಾರ್ ಜಿಂಜ್ವಾರಾಚೊ ಆನಿ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ನಾಶೆಂ ಆಸ್ಚೊ ದೀಸ್. ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುದ್ವಾರ್ ಫ಼ೆಬ್ರೆರ್ ೪ (ಚಾರ್) ಥಾವ್ನ್ ಮಾರ್ಚ್ ೧೧ (ಇಕ್ರಾ) ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಯೆವ್ಯೆತ್.

ಆದಿಂ ಗೊಣಿಲುಗಾಟ್ ನೆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಜಿತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮಹಾ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಿಂಜ್ ಶಿಂಪ್ಡಾವ್ಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅನಿ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ತಾಂಕಾ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಆಟ್ವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾ ಕಾಳಾರ್ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲಿ ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂಚೆರ್ ಸಿಂಜ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಉದೆಂತಿ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೆಂ ಕರೆಜ್ಮ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸೊಮಾರಾ ಸುರು ಜಾತಾ. ತಾಂಚೆ ಪೈಕಿ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿಂಜ್ ಘಾಲಿನಾಂತ್. ಮಾರೊನಿತ್ ರಿತಿಂತ್ ಸಿಂಜಿಚೊ ಸೊಮಾರ್ ಆಸಾ. ಉದೆಂತಿ ಒರ್ಥೊಡೊಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುದ್ವಾರ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟಾ ಮಧೆಂ ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುದ್ವಾರ್ ಆಸಾ.

ಬಾಯ್ಭಲಾಂತ್ ಸಿಂಜಿಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ಯೊನಾನ್ ಚಾಳಿಸ್ ದಿಸಾಂನಿ ದೇವ್ ನಿನಿವೆ ನಾಸ್ ಕರ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಥಂಚೊ ಲೋಕ್ ಗೊಣಿಲುಗ್ಟಾಂ ಘಾಲ್ತಾ ಆನಿ ರಾಯ್ ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ರಾಸಿರ್ ಬಸ್ತಾ. ಸಕ್ಕಡ್ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ದೇವ್ ಮೊವಾಳ್ತಾ ಆನಿ ನಿನಿವೆ ನಾಸ್ ಕರ್ನಾ. ದಾನಿಎಲ್ ಗೊಣಿ ನೆಸ್ತಾ, ಮಾತ್ಯಾರ್ ಸಿಂಜ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ತಾ ಆನಿ ದೆವಾಕಡೆ ಮಾಗ್ತಾ. ಆಮ್ನೊನಾನ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಮಾರ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಸಿಂಜ್ ಘಾಲ್ತಾ, ರಂಗಾಳ್ ದಗ್ಲೊ ಪಿಂದ್ತಾ ಆನಿ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ರಡತ್ ವೆತಾ. ಯಿರ್ಮಿಯಾಹು (ಯೆರೆಮಿಯಾ) ಪ್ರವಾದಿ ಲೊಕಾಕ್ ಗೊಣಿ ನೆಸೊಂಕ್ ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ರಾಸಿರ್ ಲೊಳೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.