ಸಾಂ ಹೆನ್ರಿ

ಸಾಂ ಹೆನ್ರಿ ವ ಸಾಂ ಹೆನ್ರಿ ದುಸ್ರೊ ೬ ಮಾಯ್ ೯೭೨ ತಾರಿಕೆರ್ ಬಡ್ ಅಬ್ಬಾಚಾಂತ್ ಜನ್ಮಾಲೊ. ಬಯೆರ್ನಾಚೊ ಡ್ಯೂಕ್ ಹೆನ್ರಿ ಆನಿ ಬರ್ಗುಂಡಿಚ್ಯಾ ಗಿಸೆಲಾಚೊ ಪೂತ್.

ರೆಗೆನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಸಾಂ ವೂಲ್ಫ್‌ಗಾಂಗ್ ಥಾವ್ನ್ ಹೆನ್ರಿನ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ. ೯೯೫ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹೆನ್ರಿ ಬಯೆರ್ನಾಚೊ ಡ್ಯೂಕ್ ಆನಿ ೧೦೦೨ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಡೊಇಚೆಲೆಂಡ್ಚೊ ರಾಯ್ ಜಾಲೊ. ೧೦೧೪ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹೆನ್ರಿ ರೊಮಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್ ಆಟ್ವ್ಯಾನ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ ೧೪ ಫೆಬ್ರೆರ್ ೧೦೧೪ ತಾರಿಕೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ರೋಮನ್ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯಾಚೊ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಕುರ್ವಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹೆನ್ರಿನ್ ಇಗರ್ಜೆಂಕ್ ಆನಿ ಮಠಾಂಕ್ ದುಡು ದಿಲೊ. ೧೦೦೬ ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣೆ ಬಾಂಬರ್ಗ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಘಡ್ಲಿ ಆನಿ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ಬೆನೆದಿಕ್ತ್ ಆಟ್ವ್ಯಾನ್ ತೆಂ ೧೦೨೦ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊನ್ಸೆಕ್ರಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹೆನ್ರಿ ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಕುನಿಗುಂಡೆ ಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಂಕಾ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತೊ ಒಟ್ಟೊನೆನ್ ವಂಶಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಚಕ್ರವರ್ತಿ.

ಹೆನ್ರಿ ೧೩ ಜುಲೈ ೧೦೨೪ ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಟ್ಟಿಂಗೆನಾಂತ್ ಮೆಲೊ. ಎವ್ಜಿನ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ೧೧೪೬ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ೧೩ ಜುಲೈ.