ಸಾಂ ಸಿಲ್ವಿನ್

ಸಾಂ ಸಿಲ್ವಿನ್ ಚಿಲ್ಡೆರಿಕ್ ದುಸ್ರೊ ಆನಿ ತಿಎರ್ರಿ ತಿಸ್ರೊ ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಂಕ್ವಾರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತೊ ರೊಮಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಒಡ್ದಿ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಭಿಸ್ಪ್ ಜಾಲೊ. ಉತ್ತರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ತೆರುಅನ್ನ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ತೊ ವಾವುರ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಚಡಾವತ್ ಲೋಕ್ ಆನ್ಭಾವಾಡ್ತಿ ವ ನಾಂವಾ ಪುರ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಗುಲಾಮಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಸುಟಯ್ಲೆಂ. ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಬಾಂದ್ಲ್ಯೊ. ತಾಚಿ ಜಿಣಿ ಸಾದಿ. ಚಲೊಂಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ವೆತಾಲೊ. ಔಚಿ-ಲೆಸ್-ಮೊಇನೆಸ್ ಅಬ್ಬಿಂತ್ ೧೫ ಫೆಬ್ರೆರ್ ೭೧೮ ತಾರಿಕೆರ್ ತೊ ಮೆಲೊ. ತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ ೧೭ ತಾರಿಕೆರ್.