ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್

ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ೩೧ ದಸೆಂಬ್ರ್ ೨೨೫ ತಾರಿಕೆರ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೊ. ರೊಮಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ದಿಯಾಕೊನಾಂ ಪೈಕಿ ಎಕ್ಲೊ. ವಲೇರಿಅನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಚ್ಯಾ ದಗ್ದವ್ಣೆ ವೆಳಾರ್ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ಸಿಕ್ಸ್‌ತುಸ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ದೊಗಾ ದಿಯಾಕೊನಾಂಕ್ ೬ ಅಗೊಸ್ತ್ ೨೫೮ ತಾರಿಕೆರ್ ತಕ್ಲಿ ಕಾತರ್ನ್ ಮಾರ್ತಿರ್ಪಣ್ ಲಾಬ್ಲೆಂ.

ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಲೊರೆಸಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಲ್ಸಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಸ್ತು ವಿಕ್ಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ದುಡು ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ವಿಧ್ವಿಂಕ್ ಆನಿ ಅನಾಥಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಲೊ. ವಲೇರಿಅನಾನ್ ಲೊರೆಸಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚಿಂ ದಿರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಹಾಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊರೆಸಾನ್ ಕುಡ್ಡ್ಯಾಂಕ್, ಥೊಂಟ್ಯಾಂಕ್, ಕೊಡ್ಕಾರಾಂಕ್, ವಿಧ್ವಿಂಕ್ ಆನಿ ಅನಾಥಾಂಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹೆ ಇಗರ್ಜೆಚಿಂ ದಿರ್ವಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟಾಕ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಲೊರೆಸಾಕ್ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಭಾಜುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಭಾಜ್ತಾನಾ ಲೊರೆಸ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೂಸ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೊ ೧೦ ಅಗೊಸ್ತ್ ೨೫೮ ತಾರಿಕೆರ್ ಮಾರ್ತಿರ್ ಮೆಲೊ. ತಾಕಾ ತಿಬುರ್ತಿನಾ ವಾಟೆರ್ ಸಿರಿಅಕಾಚ್ಯಾ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಪುರ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ಬಾಸಿಲಿಕಾ ಆಸಾ. ತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ೧೦ ಅಗೊಸ್ತ್. ತೊ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ರಾಂದ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಶಾರೊತಿ.