ಸಾಂ ಲುವಿಸ್

ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ದೆ ಗೊನ್ಜಾಗಾ ೯ ಮಾರ್ಚ್ ೧೫೬೮ ತಾರಿಕೆರ್ ಕಾಸ್ತಿಗ್ಲಿಒನೆ ದೆಲ್ಲೆ ಸ್ತಿವಿಎರೆಂತ್ ಜನ್ಮಾಲೊ. ಬಾಪಯ್ ಫೆರ್ರಾಂತೆ ದೆ ಗೊನ್ಜಾಗಾ. ಆವಯ್ ಮಾರ್ತಾ ತಾನಾ ದಿ ಸಂತೆನಾ. ತಾಕಾ ಸೈನಿಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ಮೆಳ್ಲಿ. ಫ್ಲೊರೆನ್ಸಾಂತ್ ಶಿಕ್ಲೊ. ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆರ್ ಸಾಂ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬೊರೊಮೆಯೊ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರಾಯ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

೧೫೮೫ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲುವಿಸ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಎಕ್ಣಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್, ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್ ಆನಿ ವಿಧೇಯ್ಪಣಾಚೊ ಆಂಗವ್ಣ್ಯೊ ಕೆಲೊ. ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ದಿಯಾಕೊನ್ ಜಾಲೊ.

೧೫೯೧ ಇಸ್ವೆಂತ್ ರೊಮಾಂತ್ ವೊಶ್ಯಾ ಪಿಡಾ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಲುವಿಸ್ ವೊಶ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಮಧೆಂ ವಾವುರ್ಲೊ. ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ತಾಕಾ ವೊಶ್ಯಾ ಪಿಡಾ ಲಾಗ್ಲಿ. ಲುವಿಸ್ ೨೧ ಜೂನ್ ೧೫೯೧ ತಾರಿಕೆರ್ ರೊಮಾಂತ್ ಮೆಲೊ. ಎಕ್ಣಿಸ್ ಒಕ್ತೊಬ್ರ್ ೧೬೦೫ ತಾರಿಕೆರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್ಲೆಂ. ೩೧ ದಸೆಂಬ್ರ್ ೧೭೨೬ ತಾರಿಕೆರ್ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್ ತೆರಾವ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ೨೧ ಜೂನ್. ತೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚೊ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೊ, ಜೆಜ್ವಿತ್ ನೊವಿಸಾಂಚೊ ಆನಿ ವೊಶ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೊ ಶಾರೊತಿ.