ಸಾಂ ರುಫಿನಾ

ಸಾಂ ರುಫಿನಾ ಸೆವಿಲ್ಲಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಲಿ. ಸಾಂ ಜುಸ್ತಾ ತಿಚಿ ವಡ್ ಭಯ್ಣ್. ದೊಗೀ ಭಯ್ಣಿ ಮೊಡ್ಕ್ಯಾ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ರೋಮನ್ ದೇವತಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ಚೆ ತಾಂಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಮೊಡ್ಕ್ಯೊ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೆ. ಜುಸ್ತಾನ್ ಆನಿ ರುಫಿನಾನ್ ತಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾ ದೇವತಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೊಡ್ಕ್ಯೊ ವಿಕುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾನ್ ರಾಗಾನ್ ಜುಸ್ತಾ ಆನಿ ರುಫಿನಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಮೊಡ್ಕ್ಯೊ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಜುಸ್ತಾನ್ ಆನಿ ರುಫಿನಾನ್ ವೀನಸ್ ದೇವಿಚಿ ಇಮಾಜ್ ನಾಸ್ ಕೆಲಿ.

ಜುಸ್ತಾಕ್ ಆನಿ ರುಫಿನಾಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾ ಅಧಿಪತಿ ದಿಒಗೆನಿಉಸ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ದಿಒಗೆನಿಉಸಾನ್ ತಾಂಕಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಂಣಿ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ದಿಒಗೆನಿಉಸಾನ್ ರುಫಿನಾಕ್ ಸಿಂಹಾಂ ಮುಕಾರ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸಿಂಹಾಂನಿ ರುಫಿನಾಕ್ ಖಾವ್ನಾ. ದೆಕುನ್ ತಿಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಸಾಂ ರುಫಿನಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ೧೯ ಜುಲೈ. ತಿ ಕುಂಬಾರಾಂಚಿ ಶಾರೊತಿಣ್.