ಸಾಂ ಬ್ಲೆಸಿಲ್ಲಾ

ಸಾಂ ಬ್ಲೆಸಿಲ್ಲಾ ರೊಮಾಂತ್ ಜನ್ಮಾಲಿ, ತಿ ತೊಕ್ಸೊತಿಉಸ್ ಆನಿ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲಾಚಿ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಧುವ್. ತಿಚೊ ಭಾವ್ ತೊಕ್ಸೊತಿಉಸ್ ಸೆಇಒನಿಉಸ್ ಅಲ್ಬಿನುಸ್. ಭಯ್ಣಿ ಯುಸ್ತೊಚಿಉಮ್ ಜೂಲಿಯಾ, ಪಾವ್ಲಿನಾ ಆನಿ ರುಫಿನಾ. ಫುರಿಉಸಾಕಡೆ ಬ್ಲೆಸಿಲ್ಲಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಾತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಬ್ಲೆಸಿಲ್ಲಾ ವಿಧವ್ ಜಾಲಿ.

೩೮೪ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬ್ಲೆಸಿಲ್ಲಾ ಮೆಲಿ. ತಿ ವೊಕ್ಲಾಂಚಿ ಆನಿ ವಿಧ್ವಿಂಚಿ ಶಾರೊತಿಣ್. ತಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜನೆರ್ ೨೨.