ಸಾಂ ಬ್ರೆಂಡನ್

ಸಾಂ ಬ್ರೆಂಡನ್ ೪೮೪ ವ ೪೮೬ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಐರ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಕೆರ್ರಿ ಕೌಂಟಿಚ್ಯಾ ಟ್ರಾಲೀಂತ್ ಜನ್ಮಾಲೊ. ಅಬ್ಬೆಸ್ ಸಾಂ ಐಟಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂ ಜಾರ್ಲತಾ ಸಕ್ಲಾ ತೊ ಶಿಕ್ಲೊ.

೫೧೨ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಎರ್ಕಾನ್ ಬ್ರೆಂಡನಾಕ್ ಪಾದ್ರಿಪಣಾಚಿ ಒಡ್ದ್ ದಿಲಿ. ಮಠ್ವಾಸಿ ಆನಿ ಪಾದ್ರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅರ್ಡ್‌ಫೆರ್ಟ್ ಅಬ್ಬಿಚಿ ಜತನ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಐರ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಆನಿ ಸ್ಕೊಟ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಮಠ್ ತಾಣೆ ಘಡ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪೈಕಿ ೫೬೧ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕ್ಲೊನ್‍ಫೆರ್ಟಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೊ ಮಠ್ ಮುಖ್ಯ. ತಾಕಾ ಬ್ರೆಂಡನ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೊನ್‍ಫೆರ್ಟಾಚೊ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಅಬ್ಬೊಟ್ ಸಾಂ ಬ್ರೆಂಡನಾಚೆಂ ದರ್ಯಾಪಯ್ಣ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಬ್ರೆಂಡನಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾಪಯ್ಣಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ಕಾಣ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಧರ್ನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಸ್ಕೊನಿಉಸ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ದೆವ್ಲೆ. ಉಜೊ ಪೆಟಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾ ತಾಂಚಿ ಚೂಕ್ ಕಳ್ಳಿ. ಮಾಸ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾ ಪಾಸ್ಖ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

ಸಾಂ ಬ್ರೆಂಡನ್ ೫೭೮ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗಾಲ್ವೇ ಕೌಂಟಿಚ್ಯಾ ಅನ್ನಾಘ್‍ಡೌನಾಂತ್ ಮೆಲೊ. ತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ೧೬ ಮಾಯ್. ತೊ ನಾವಿಕಾಂಚೊ. ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಚೊ, ಆನಿ ಮಚ್ವೆಗಾರಾಂಚೊ ಶಾರೊತಿ.