ಸಾಂ ಬೊನಾವೆಂತುರ್

ಸಾಂ ಬೊನಾವೆಂತುರ್ ೧೨೨೧ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಗ್ನೊರೆಗಿಒಂತ್ ಜನ್ಮಾಲೊ. ಮೂಳ್ ನಾಂವ್ ಜಿಒವಾನ್ನಿ ದಿ ಫಿದಂಜಾ. ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಜಿಒವಾನ್ನಿ ದಿ ಫಿದಂಜಾ. ತೊ ವಯ್ಜ್. ಆವಯ್ ಮರಿಅ ರಿತೆಲ್ಲ್. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ತೊ ಶಿಕ್ಲೊ. ೧೨೪೩ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಲಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿಂತ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತಾಣಿ ತಾಕಾ ಬೊನಾವೆಂತುರ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಪ್ಯಾರಿಸಾಚ್ಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ತೊ ೧೨೪೩ ಥಾವ್ನ್ ೧೨೪೮ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದೇವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಶಿಕ್ಲೊ. ೧೨೪೮ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ೧೨೫೪ ಇಸ್ವೆಂತ್ ದೇವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಜಾಲೊ.

೨ ಫೆಭ್ರೆರ್ ೧೨೫೭ ತಾರಿಕೆರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿಚೊ ಮಣಿಯಾರಿ ಜೆರಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊನಾವೆಂತುರ್ ಚುನಾವಿತ್ ಜಾಲೊ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನಾಂತ್ ದೋನ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ತಾಣೆ ಎಕ್ವಟ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ೧೨೫೯ ಇಸ್ವೆಂತ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮತಿಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಬರಯ್ಲೊ. ೧೨೬೦ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿನ್ ಬೊನಾವೆಂತುರಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ಗ್ರೆಗೊರಿ ಧಾವ್ಯಾನ್ ಬೊನಾವೆಂತುರಾಕ್ ಅಲ್ಬಾನೊಚೊ ಕಾರ್ಡಿನಾಲ್ ಭಿಸ್ಪ್ ನೆಮ್ಲೊ ಆನಿ ೧೨೭೩ ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕೊನ್ಸೆಕ್ರಾರ್ ಕೆಲೊ. ಲಯೊನ್ ಸಭೆಂತ್ ತಾಣೆ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ೧೫ ಜುಲೈ ೧೨೭೪ ತಾರಿಕೆರ್ ತೊ ಮೆಲೊ. ಸಿಕ್ಸ್ತುಸ್ ಚವ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ೧೪ ಎಪ್ರಿಲ್ ೧೪೮೨ ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ೧೫ ಜುಲೈ. ಸಿಕ್ಸ್ತುಸ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾನ್ ೧೪ ಮಾರ್ಚ್ ೧೫೮೮ ತಾರಿಕೆರ್ ಧರ್ಮ್‌ಸಭಾಚೊ ದೊತೊರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸೆರಾಫಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.