ಸಾಂ ಪ್ಲಾಸಿದ್

ಸಾಂ ಪ್ಲಾಸಿದ್ ೫೧೫ ಇಸ್ವೆಂತ್ ರೊಮಾಂತ್ ಎಕಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜನ್ಮಾಲೊ. ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ನ್ ತಾಕಾ ಸುಬಿಅಕೊ ಮಠಾಕ್ ವೆಲೊ. ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಣೆ ಸಾಂ ಬೆನೆದಿಕ್ತಾಚೊ ಮೊಂತೆ ಕಾಸಿನೊಕ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ತೊ ಎಕ್ವಿಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಿಸಿಲಿಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ನ್ ಸಾಂ ಬೆನೆದಿಕ್ತಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮಠ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ತಾಕಾ ವಿಂಚ್ಲೊ. ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅನಾಗರಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಂತ್ ಪ್ಲಾಸಿದ್, ತಾಚೆ ತೀಸ್ ಮಠ್ವಾಸಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಮೆಲೆ, ಸಾಂಗಾತಾ ಪ್ಲಾಸಿದಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂಕ್ ಎವ್ತಿಚಿಉಸ್ ಆನಿ ವಿಕ್ತೊರಿನುಸಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಫ್ಲಾವಿಯಾಕ್ ಅನಾಗರಿಕಾಂನಿ ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್ಲೆಂ.

ಸಾಂ ಪ್ಲಾಸಿದಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ೫ ಒಕ್ತೊಬ್ರ್.