ಸಾಂ ಜೋಕಿಮ್

ಸಾಂ ಜೋಕಿಮ್ ಸಾಂ ಅನ್ನಾಚೊ ಘೊವ್ ಆನಿ ಮರಿಯೆಚೊ ಬಾಪಯ್. ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಜೋಕಿಮ್ ಆನಿ ಅನ್ನಾಕ್ ಮರಿ ಜನ್ಮಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಜೋಕಿಮ್ ಸಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆನಿ ಅನ್ನಾ ಚೊವಿಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ. ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ತಾಂಕಾ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮರಿಯೆಕ್ ಗರ್ಭಿಸಂಭವ್ತಾನಾ ಜೋಕಿಮ್ ಸಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆನಿ ಅನ್ನಾ ಚೊಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ.

ಮರಿಯೆಕ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಜೋಕಿಮಾಕ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜುಜೆಫಾತ್ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಪುರ್ಲೆಂ.

ತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ತ್ರಿದೆಂತಿನ್ ರಿತಿ ಪ್ರಕಾರ್ ೧೯ ಅಗೊಸ್ತಾಕ್ ಆನಿ ಪಾವ್ಲ್ ಸವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಗ್ರಂಥಾ ಪ್ರಕಾರ್ ೨೯ ಜುಲೈಕ್ ಆಸಾ. ತೊ ಬಾಪಯಾಂಚೊ, ಆಜ್ಯಾಂಚೊ, ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಚೊ, ಕಬಾಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಲಿನನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಚೊ ಶಾರೊತಿ.