ಸಾಂ ಜುಜೆ

ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಮಾತೆವ್ ಆನಿ ಲೂಕಾಚ್ಯಾ ವಾಂಜೆಲಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಕುಳಿಯೆಚೊ. ಮರಿಯೆಚೊ ಘೊವ್. ಖರಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮರಿ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಸೊಡ್ಚಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆದಾಳಾ ದೆವಾಚೊ ದೂತ್ ತಾಕಾ ಸೊಪ್ಣಾಂತ್ ಮರಿಯೆಕ್ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕರ್ನ್ ಘರಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ತಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಗರ್ಭಿಸಂಭವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ನಾಂವ್‍ನಿಶಿ ಖಾತಿರ್ ಜುಜೆ ಮರಿಯೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ನಜರೆತ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಕ್ ವೆತಾ. ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಂತ್ ಗರ್ಧನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜೆಜು ಜನ್ಮಾತಾ. ಉದೆಂತಿಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭೆಟೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆವಾಚೊ ದೂತ್ ತಾಕಾ ಸೊಪ್ಣಾಂತ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಆನಿ ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಎಜಿಪ್ತಾಕ್ ಪೊಳೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಹೆರೊದ್ ಜೆಜುಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಸೊದ್ತಾ. ಜುಜೆ ಎಜಿಪ್ತಾಕ್ ಪೊಳ್ತಾ. ಹೆರೊದಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆವಾಚೊ ದೂತ್ ತಾಕಾ ಸೊಪ್ಣಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಎಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಜುಜೆ ನಜರೆತಾಕ್ ವೆತಾ.

ಜೆಜು ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆಸ್ತಾನಾ ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲೊ ಜುಜೆಕ್ ಆನಿ ಮರಿಯೆಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜುಜೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚಾರ್ ವಾಂಜೆಲಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳಾನಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚ್ಯಾ ಜಾಕೊಬಾಚೊ ಪಯ್ಲೊವಾಂಜೆಲ್ ಆನಿ ಚವ್ತ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸುತಾರಿ ಜುಜೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮೊರ್ತಾನಾ ಜುಜೆಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ೧೧೧ ವರ್ಸಾಂ.

ಜುಜೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾರ್ಚ್ ೧೯ ತಾರಿಕೆರ್, ಜುಜೆ ಕೆನಡಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಆನಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಮಾಚೊ ಶಾರೊತಿ. ಪಿಯುಸ್ ನವ್ಯಾನ್ ೧೮೭೦ ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಕಾ ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮ್‌ಸಭಾಚೊ ಶಾರೊತಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್ಲೆಂ. ಪಿಯುಸ್ ಬಾರಾವ್ಯಾನ್ ೧೯೫೫ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಾಯ್ ೧ ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಘಡ್ಲೆಂ.

ಜುಜೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ, ಇಸ್ಕಾಲಾಂ, ಕೊಲೆಜಿ, ಸೆಮಿನರಿ ಆಸಾತ್.