ಸಾಂ ಚಾರ್ಲ್ಸ್

ಸಾಂ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬೊರೊಮೆಯೊ ೨ ಒಕ್ತೊಬ್ರ್ ೧೫೩೮ ತಾರಿಕೆರ್ ಅರೊನಾಂತ್ ಜನ್ಮಾಲೊ. ಗಿಲ್ಬೆರ್ತೊ ಬೊರೊಮೆಯೊ ಆನಿ ಮಾರ್ಘೆರಿತಾ ದೆ ಮೆದಿಚಿಚೊ ಪೂತ್.

ಚಾರ್ಲ್ಸಾಕ್ ಪಾವಿಅ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಿವಿಲ್ ಆನಿ ಕೆನನ್ ಲೊಂತ್ ೧೫೫೯ ಇಸ್ವೆಂತ್ ದೊತೊರಾತ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತಾಚೊ ಮಾವ್ಳೊ ಜಿಒವಾನ್ನಿ ಅಂಗೆಲೊ ದೆ ಮೆದಿಚಿ ೨೫ ದಸೆಂಬ್ರ್ ೧೫೫೯ ತಾರಿಕೆರ್ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ಪಿಯುಸ್ ಚವ್ತೊ ನಾಂವ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಪಿಯುಸ್ ಚವ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ೩೧ ಜನೆರ್ ೧೫೬೦ ತಾರಿಕೆರ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲ್ ಆನಿ ೮ ಫೆಬ್ರೆರ್ ೧೫೬೦ ಮಿಲಾನೊಚೊ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ನೆಮ್ಲೊ. ಚಾರ್ಲ್ಸಾನ್ ಪಿಯುಸ್ ಚವ್ತ್ಯಾಕ್ ತ್ರಿದೆಂತಿನ್ ವಿಶ್ವಸಭಾಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಅಧಿವೇಶನ್ (೧೫೬೨-೬೩) ಚಲಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ. ಚಾರ್ಲ್ಸಾನ್ ೨೧ ದಸೆಂಬ್ರ್ ೧೫೬೦ ತಾರಿಕೆರ್ ದಿಯಾಕೊನಾಚಿ ಒಡ್ದ್ ಆನಿ ೪ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ ೧೫೬೩ ತಾರಿಕೆರ್ ಪಾದ್ರಿಚಿ ಒಡ್ದ್ ಘೆತ್ಲಿ. ೭ ದಸೆಂಬ್ರ್ ೧೫೬೩ ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಕಾ ಮಿಲಾನೊಚೊ ಆರ್ಚ್‌ಭಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊನ್ಸೆಕ್ರಾರ್ ಕೆಲೊ.

೧೫೬೬ ಥಾವ್ನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮಿಲಾನೊಂತ್ ರಾವ್ಲೊ. ಇಂದುಲ್ಜೆನ್ಸಾಂ ವಿಕ್ಚೆಂ ರಾವಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಮಠಾಂ ಸುಧಾರುಂಕ್ ವಾವುರ್ಲೊ. ಮಿಲಾನೊ, ಇನ್ವೆರಿಗೊ ಆನಿ ಸೆಲಾನೊಂತ್ ಸೆಮಿನರಿ ಆನಿ ಕೊಲೆಜಿ ಘಡ್ಲ್ಯೊ.

ಸಾಂತಾ ಮರಿಅ ದೆಲ್ಲಾ ಸ್ಕಾಲಾ ಆನಿ ಹುಮಿಲಿಅತಿಚ್ಯಾನಿ ಚಾರ್ಲ್ಸಾಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲೊ. ೧೫೬೯ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹುಮಿಲಿಅತಿ ಪಾದ್ರಿ ಗಿರೊಲಾಮೊ ದೊನಾತೊ ಫರಿನಾನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸಾಚಿ ಖುನಿ ಕರುಂಕ್ ಪೊಳೆಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲಿ.

೧೫೭೬ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಆನಿ ದುಕೊಳಾ ವೆಳಾರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸದಾಂ ೬೦,೦೦೦ ಥಾವ್ನ್ ೭೦,೦೦೦ ಜಣಾಂಕ್ ಜೆವಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ವರ್ಸಾಂ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ೩ ನವೆಂಬ್ರ್ ೧೫೮೪ ತಾರಿಕರ್ ಮೆಲೊ. ೧೬೦೨ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕ್ಲೆಮೆಂತ್ ಆಟ್ವ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್ಲೆಂ. ೧ ನವೆಂಬ್ರ್ ೧೬೧೦ ತಾರಿಕೆರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ೪ ನವೆಂಬ್ರ್. ತೊ ಕಾತೆಕುಮೆನಾಂಚೊ, ಕಾತೆಕಿಸ್ತಾಂಚೊ, ಸೆಮಿನರಿಸ್ತಾಂಚೊ, ಭಿಸ್ಪಾಂಚೊ, ಕಾರ್ಡಿನಾಲಾಂಚೊ ಆನಿ ಆತ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಶಾರೊತಿ.