ಸಾಂ ಗ್ಲೇಡಿಸ್

ಸಾಂ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವ ಸವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಜಿಯೆಲಿ. ತಿ ಸಿಮ್ರುಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಿಚೆಇನಿಒಗ್ ರಾಜಾಚ್ಯಾ ಬ್ರೈಚಾನ್ ರಾಯಾಚಿ ಧುವ್. ಗುಂಡ್ಲೆಉಸ್ ರಾಯಾಕಡೆ ತಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿಣೆ ತಾಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತಿಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ತೊಯೀ ಸಾಂತ್ ಜಾಲೊ. ತಾಂಕಾ ಸಾತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲಿಂ. ತಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಕಾಡೊಕ್, ಸಿನಿಡ್ರ್, ಬುಗಿ, ಸಿಫಿವ್, ಮಾಚೆಸ್, ಗ್ಲಿವಿಸ್ ಆನಿ ಎಗ್ವಿನ್.

ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ಆನಿ ಗುಂಡ್ಲೆಉಸ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲಿಂ. ಸಾಂ ಗ್ಲೇಡಿಸಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾರ್ಚ್ ೨೯.