ಸಾಂ ಗ್ರೇಸ್

ಸಾಂ ಗ್ರೇಸ್ ಲೆರಿಡಾಂತ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲಿ. ತಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಕಲಿಫ್. ತಿಚ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಲೆರಿಡಾಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಬರ್ನಾಡಾನ್ ತಿಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಧರ್ಮಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ. ಲೆರಿಡಾಚಿ ಸಾಂ ಮರಿಅ ತಿಚಿ ಭಯ್ಣ್. ತಾಣಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಅಲ್ಮಂಜೊರಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕರುಂಕ್ ಪೊಳೆಯ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ತಾಂಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ದಿಲೆಂ. ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ತಾಂಕಾ ದಗ್ದಿಲೆಂ.

ಸಾಂ ಗ್ರೇಸ್ ೧೧೮೦ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಾರ್ತಿರ್ ಮೆಲಿ. ತಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜೂನ್ ೧.