ಸಾಂ ಕ್ಲಾರಾ

ಸಾಂ ಕ್ಲಾರಾ ೧೬ ಜುಲೈ ೧೧೯೪ ತಾರಿಕೆರ್ ಅಸ್ಸಿಸಿಂತ್ ಜನ್ಮಾಲಿ. ತಿಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಚಿಅರಾ ಒಫ್ರೆದುಚ್ಚಿಒ, ತಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಫವೊರಿನೊ ಸ್ಚಿಫ್ಪಿ ಒಫ್ರೆದುಚ್ಚಿಒ. ಆವಯ್ ಒರ್ತೊಲೊನಾ ದಿ ಫಿಉಮಿ.

ಕ್ಲಾರಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ೧೮ ಮಾರ್ಚ್ ೧೨೧೨ ತಾರಿಕೆರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ತಿಚ್ಯೊ ಆಂಗವ್ಣ್ಯೊ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಅಶೆಂ ದುಸ್ರಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕರ್ ಒಡ್ದ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಕ್ಲಾರಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಕ್ಲಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ತಿಂ ಸಾಂ ದಮಿಅನೊಚ್ಯಾ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ರಾವ್ಲಿ. ೧೨೧೬ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕ್ಲಾರಾ ಅಬ್ಬೆಸ್ ಜಾಲಿ, ತಿಣೆ ಒಡ್ದಿಚೆಂ ನಿಯಮ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಇನ್ನೊಸೆಂತ್ ಚವ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲಿ.

ಕ್ಲಾರಾ ೧೧ ಅಗೊಸ್ತ್ ೧೨೫೩ ತಾರಿಕೆರ್ ಮೆಲಿ, ೧೨೫೫ ಅಗೊಸ್ತಾಂತ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂದರ್ ಚವ್ತ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಸಾಂತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್ಲೆಂ. ತಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ೧೧ ಅಗೊಸ್ತ್,

೧೯೫೮ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಿಯುಸ್ ಬಾರಾವ್ಯಾನ್ ಸಾಂ ಕ್ಲಾರಾಕ್ ಟೆಲಿವಿಜನಾಚಿ ಶಾರೊತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್ಲೆಂ.