ಸಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತೊಫರ್

ಜಣ್‍ಕಥಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತೊಫರ್ ಎಕಾ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ರಾಯಾಚೊ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆವಯ್ಚೊ ಪೂತ್. ತಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ನಾಂವ್ ಒಫೆರುಸ್ ವ ರೆಪ್ರೊಬುಸ್. ಬಾಬಿಲಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಏಕಾಂತ್‍ವಾಸಿನ್ ತಾಕಾ ಬಾವ್ತಿಜ್ಮ್ ದಿಲೊ.

ತೊ ಲೊಕಾಕ್ ವಾವವ್ನ್ ನಂಯ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ವಾವಯ್ಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಜಡಾಯ್ ಚಡ್ತಾಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತೊಫರಾಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ. ನಂಯ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸಕ್ಲಾ ದವರ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತೊಫರಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ “ಭಾರಿ ಜಡ್ ಆಸಾಯ್.” ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ “ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಪಾತಾಕ್ ವಾವವ್ನ್ ಜಡ್ ಜಾಲಾಂ.” ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತೊಫರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ವಾವವ್ಪಿ. ಕ್ರಿಸ್ತೊಫರ್ ೨೫೧ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಾರ್ತಿರ್ ಮೆಲೊ.

ಕ್ರಿಸ್ತೊಫರಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ೨೫ ಜುಲೈ. ತೊ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಚಾಲಕಾಂಚೊ ಶಾರೊತಿ. ಸಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತೊಫರ್ ಪದಕಾಂ ಆಸಾತ್.