ಸಾಂ ಒಸ್ವಾಲ್ಡ್

ಸಾಂ ಒಸ್ವಾಲ್ಡ್ ೬೦೪ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಡೆಇರಾಂತ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೊ. ಬೆರ್ನಿಸಿಅ ಆನಿ ಡೆಇರಾಚೊ ರಾಯ್ ಎಥೆಲ್ಫ್ರಿತ್ ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್. ಅಚಾ ಆವಯ್. ೬೧೬ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಚಾಚೊ ಭಾವ್ ಎಡ್ವಿನ್ ರಾಯ್ ಜಾತಾನಾ ಒಸ್ವಾಲ್ಡಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಒಸ್ವಿಉನ್ ಇಒನಾಂತ್ ಆಸ್ರೊ ಘೆತ್ಲೊ. ದೊಗೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲೆ.

ಗ್ವಿನೆಡ್ಡ್‌ಚೊ ರಾಯ್ ಕಡ್ವಲ್ಲೊನ್ ಆನಿ ಮರ್ಸಿಅಚೊ ರಾಯ್ ಪೆಂಡಾ ವಿರೋಧ್ ೬೩೩ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝುಜಾಂತ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಮೆಲೊ. ೬೩೫ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹೆವೆನ್‍ಫೆಲ್ಟ್ ಲಡಾಯೆಂತ್ ಒಸ್ವಾಲ್ಡಾನ್ ಕಡ್ವಲ್ಲೊನಾಕ್ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಬೆರ್ನಿಸಿಅ ಆನಿ ಡೆಇರಾ ದೊನೀ ಮೆಳೊನ್ ಒಸ್ವಾಲ್ಡ್ ನೊರ್ತಂಬ್ರಿಅಚೊ ರಾಯ್ ಜಾಲೊ.

ಒಸ್ವಾಲ್ಡಾನ್ ಇಒನಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಿಶನರಿಂಕ್ ಹಾಡಯ್ಲೆಂ. ತಾಣಿ ನೊರ್ತಂಬ್ರಿಅಂತ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಪಾಸಾರ್ಲೊ. ಸಾಂ ಐಡನಾನ್ ಲಿಂಡಿಸ್‍ಫರ್ನೆಂತ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಘಡ್ಲಿ. ಸಬಾರ್ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ. ವೆಸೆಕ್ಸಾಚೊ ರಾಯ್ ಸಿನೆಗಿಲ್ಸಾಚ್ಯಾ ಬಾವ್ತಿಜ್ಮಾಕ್ ಒಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಪೊದೊರ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಕಡೆ ಸಿನೆಬುರ್ಗಾ ಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ.

೫ ಅಗೊಸ್ತ್ ೬೪೨ ತಾರಿಕೆರ್ ಮಾಸೆರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಲಡಾಯೆಂತ್ ಒಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಮೆಲೊ. ತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ೫ ಅಗೊಸ್ತ್.