ಸಾಂ ಅಗುಸ್ತಿನ್

ಸಾಂ ಅಗುಸ್ತಿನ್ ೧೩ ನವೆಂಬ್ರ್ ೩೫೪ ತಾರಿಕೆರ್ ತಗಾಸ್ತೆಂತ್ ಜನ್ಮಾಲೊ. ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಪಾತ್ರಿಸಿಉಸ್ ಔರೆಲಿಉಸ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಸಾಂ ಮೊನಿಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್. ತಾಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ತಗಾಸ್ತೆ, ಮದೌರೊಸ್ ಆನಿ ಕರ್ತಾಗೊಂತ್ ಜಾಲೆಂ.೩೮೩ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಗುಸ್ತಿನ್ ರೊಮಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಶಿಕವ್ನ್ ಮಿಲಾನೊಕ್ ಗೆಲೊ. ೩೮೭ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಾಂ ಅಂಬ್ರೊಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾವ್ತಿಜ್ಮ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಮಿಲಾನೊಂತ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜಿನಾಮೆ ದೀವ್ನ್ ತಗಾಸ್ತೆ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿಪ್ಪೊಂತ್ ಕ್ಲೆರಿಕ್ ಜಾಲೊ, ೩೯೧ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಾದ್ರಿ, ೩೯೬ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಜಾಲೊ.

ಅಗುಸ್ತಿನ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ, ದೆವಾಚೆಂ ಶಹರ್, ಆನಿ ಹೆರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೊ ಲೇಖಕ್.

ಅಗುಸ್ತಿನ್ ೨೮ ಅಗೊಸ್ತ್ ೪೩೦ ತಾರಿಕೆರ್ ಮೆಲೊ. ತೊ ಧರ್ಮ್‌ಸಭಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ದೊತೊರ್. ತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ೨೮ ಅಗೊಸ್ತಾಕ್.