ವಿಎನ್ ಲಡಾಯಿ

ತುರ್ಕಾಂಚೆಂ ಸೈನ್ ೧೪ ಜುಲೈ ೧೬೮೩ ತಾರಿಕೆರ್ ವಿಎನ್ಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತುರ್ಕಿ ಸೇನಾಪತಿ ಕಾರಾ ಮುಸ್ತಾಫಾನ್ ವಿಎನಾಕ್ ಶರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ವಿಎನ್ ನಿವಾಸಿಂನಿ ಆನ್ ಸೈನಾನ್ ಶರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಶರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತುರ್ಕಾಂನಿ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕೌಂಟ್ ಎರ್ನ್‌ಸ್ಟ್ ರುಡಿಗೆರ್ ವೊನ್ ಸ್ಟಾರ್ಹೆಮ್ಬೆರ್ಗ್ ವಿಎನ್ ಸೈನಾಚೊ ಸೇನಾಪತಿ.

ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಲೆಒಪೊಲ್ದ್ ಪಯ್ಲೊ ಪಳ್ಳೊ ಆನಿ ಪಾಸ್ಸಾಉಂತ್ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಕುಮಕ್ ವಿಚಾರ್ಲಿ. ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ಇನ್ನೊಸೆಂತ್ ಇಕ್ರಾವೊ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚೊ ರಾಯ್ ಲುವಿಸ್ ಚವ್ದಾವ್ಯಾಚಿ ಕುಮಕ್ ಘೆಂವ್ಚಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವ್ನಾ. ಲೊರೈನ್‍ಚೊ ಡ್ಯೂಕ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪೊಲ್ಸ್ಕಾಚೊ ರಾಯ್ ಜುವಾಂವ್ ತಿಸ್ರೊ ಸೊಬಿಎಸ್ಕಿ ಆಯ್ಲೊ. ಸಾಕ್ಸನಿ ಆನಿ ಬಯೆರ್ನ್‌ಚೆ ಚುನಾವಕ್ ಆನಿ ತೀಸ್ ಡೊಇಚ್ ಪ್ರಭು ಆಯ್ಲೆ.

ತುರ್ಕಾಂನಿ ವಿಎನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಫಿರಂಗಿ ದವರ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಶಹರಾ ಪಂದಾ ಸುರಂಗಾಂ ಖೊಂಡ್ಲಿಂ. ತುರ್ಕಿ ಆಕ್ರಮಣಾಂತ್ ವೊಣೊದಿಂಕ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ವಿಎನಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾಲೆ. ವಾಟೆಂನಿ ಮೊಡಿಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತುರ್ಕಾಂ ಪೈಕಿ ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾಲೆ.

ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ ೧೦ ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಖ್ಯ ಸೈನ್ ಕಾಹ್ಲೆನ್‍ಬೆರ್ಗ್ ಲಾಗಿಂ ವೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ೧೧ ತಾರಿಕೆರ್ ಪ್ರಭು ಆನಿ ಸೇನಾಪತಿಂನಿ ತುರ್ಕಾಂಚೊ ವೆಡೊ ಪೊಳೆಯ್ಲೊ. ಸೊಬಿಎಸ್ಕಿನ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೊ ನಕ್ಶೊ ಸಮಾ ನಾ. ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ ವಚಾಜೆ ವ ಸಕಾಸ್ ಮುಕಾರ್ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಚಾರ್ಲ್ಸಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಪೂರ್ಣ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ರಾತಿಕ್ ಚಾರ್ಲ್ಸಾನ್ ಕೌಂಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ಲಿಕ್ ಕಾಹ್ಲೆನ್‍ಬರ್ಗಾಚೆರ್ ಫಿರಂಗಿ ದವರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

೧೨ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ ೧೬೮೩ ತಾರಿಕೆರ್ ಲಡಾಯಿ ಜಾಲಿ. ಮೆಹ್ಮೆದಾಚೆ ಶಿಪಾಯಿ ಫಿರಂಗಿದಳ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೆ. ಚಾರ್ಲ್ಸಾನ್ ಲೆಸ್ಲಿಕ್ ಜಣ್ ಧಾಡ್ಲೆ. ಡೊಇಚ್ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ಸೊಬಿಎಸ್ಕಿ ಸಾಂ ಲೆಒಪೊಲ್ದ್ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಲಡಾಯೆಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ. ಧಾ ವೊರಾರ್ ಡೊಇಚ್ ನುಸ್ಸ್‌ಬೆರ್ಗ್ ರಿಗ್ಲೆ. ಕಾರಾ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಆನಿ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಪಾಶಾನ್ ಪ್ರತಿ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಡೊಇಚಾಂನಿ ಗ್ರಿನ್ಜಿಗಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಲೊಟ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಪ್ರತಿ ಆಕ್ರಮಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಚಕ್ರವರ್ತೀಯ್ ಪಾಯ್ ದಳ್ ಧಲ್ತಾನಾ ಡ್ರಾಗೂನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಜುವಾಂವ್ ಜೊರ್ಜಾಚೊ ಘೊಡ್ಯಾ ದಳ್ ಆಯ್ಲೊ.

ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಚಾರ್ಲ್ಸಾನ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಪೂರ್ಣ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಪೋಲ್ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ದಿಸ್ಲೆ. ಸೊಬಿಎಸ್ಕಿ ಫಿರಂಗಿದಳ್ ಸೇನಾಪತಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕಾಟ್ಸ್ಕಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಧೆಂ, ದಾವ್ಯಾಕ್ ನಿಕೊಲಸ್ ಸಿಎನಿಅವ್ಸ್ಕಿ, ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಸ್ತಾನಿಸ್ಲಾವ್ ಜಾಬ್ಲೊನೊವ್ಸ್ಕಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸೈನ್ ದೆವ್ಲೆಂ. ದೋನ್ ವೊರಾರ್ ಮಿಕಾಎಲೆರ್ಬೆರ್ಗ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಚಾರ್ ವೊರಾರ್ ಶಾಫ್ಬೆರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಉದೆಂತಿಕ್ ಪಾವ್ಲೆ, ಸಿಎನಿಅವ್ಸ್ಕಿನ್ ತುರ್ಕಾಂಚೆರ್ ಘೊಡ್ಯಾದಳ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲೆಂ. ತುರ್ಕಾಂನಿ ಪೋಲಾಂಚೆರ್ ಚಾರಾಂಯಿ ಕುಶಿನ್ ವೆಡೊ ಘಾಲೊ. ಸಬಾರ್ ಪೋಲ್ ಮೆಲೆ. ತುರ್ಕಾಂನಿ ಪೋಲಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹಾಪ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಪಾಯ್ ದಳಾನ್ ತುರ್ಕಾಂಚೆರ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ಲೆ, ಸೊಬಿಎಸ್ಕಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲೆ ಆನಿ ತುರ್ಕಾಂಕ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ.

ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸಾನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಪಾಶಾಚ್ಯಾ ಸೈನಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಸೈನ್ ಸಲ್ವಾಲೆಂ. ವಿಅನಾಕ್ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲಿ. ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಹುಸೆಯಿನ್ ಪಾಶಾ ಸೊಬಿಎಸ್ಕಿಚೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಪೊಲಿಷ್ ಘೊಡ್ಯಾ ದಳ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲೆಂ. ತುರ್ಕಿ ಬಂದೂಕ್ಯೊ ತಾಂಕಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯೊ ನಾಂತ್.

ತುರ್ಕಿ ಬೊಂದೆರ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಲ್ಡೆಕ್ ವೆತಾಲೊ. ತುರ್ಕ್ ವಿಎನ್ ನಂಯ್ ಕುಶಿಕ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆ. ಕಾರಾ ಮುಸ್ತಾಫಾನ್ ಬೊಂದೆರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಎಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ತಾಚೆ ಶಿಪಾಯಿ ಮೆಲೆ. ಸ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ತೊ ಲಡಾಯಿಶೆತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಳ್ಳೊ.

ಚಾರ್ಲ್ಸಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಹೆಂಬೆರ್ಗಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ. ತೊ ಲಡಾಯೆಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಲುಡ್ವಿಗ್ ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಡ್ರಾಗೂನಾಂಕ್ ಶಹರ್ ಸುಟಂವ್ಚೊ ಗೌರವ್ ದಿಲೊ. ರಾತಿಕ್ ಧಾ ವೊರಾರ್ ಲಡಾಯಿ ಸಂಪ್ಲಿ.