ಲೆಪಾಂತೊ ಲಡಾಯಿ

ಸಿಪ್ರೊಸ್ ದ್ವೀಪ್ ವೆನಿಸ್ ಖಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತುರ್ಕಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಸೆಲಿಮ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಸಿಪ್ರೊಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವೆನಿಸಾ ಕಡೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ವೆನಿಸಾನ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಸೆಲಿಮ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ೧೫೭೦ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಿಪ್ರೊಸಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲೆಂ. ವೆನಿಸಾನ್ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ಪಿಉಸ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾಚಿ ಕುಮಕ್ ವಿಚಾರ್ಲಿ. ಪಿಉಸ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಪಾನ್ಯಾ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂಚಿ ಕುಮಕ್ ವಿಚಾರ್ಲಿ. ಏಕ್ ತಾರ್ವಾ ಸೈನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಎಸ್ಪಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಫಿಲಿಪ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಅರ್ಧೊ ಭಾವ್ ಜುವಾಂವ್ ಮುಖ್ಯ ಸೇನಾಪತಿ ಜಾಲೊ. ಪಾಪಾಲ್ ಸೇನಾಪತಿ ಮಾರ್ಕಂತೊನಿಒ ಕೊಲೊನ್ನಾ ತಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲೊ. ಪಿಉಸ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾನ್ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ ಉಗ್ತೆಂ ದವರುಂಕ್ ಆನಿ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ತಾರ್ವಾ ಸೈನ್ ಸಿಸಿಲಿಂತ್ ಮೆಸ್ಸಿನಾಂತ್ ಜಮೊ ಜಾಲೆಂ. ೨೪ ಅಗೊಸ್ತ್ ೧೫೭೨ ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಟ್ಲೆಂ. ೧೬ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ ೧೫೭೧ ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊರ್ಫು ಪಾವ್ಲೆಂ. ತುರ್ಕ್ ಫಮಗುಸ್ತ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಪತ್ರೈಕೊಸ್ ಖಾಡಿಯೆಂತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂತ್ ತಾರ್ವಾ ಸೈನಾಚೆ ಚಾರ್ ಘಟಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಜುವಾಂವ್ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಘಟಕಾಂತ್, ಅಗೊಸ್ತಿನೊ ಬರ್ಬರಿಗೊ ದಾವ್ಯಾಂತ್, ಜಿಒವನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆಅ ದೊರಿಅ ಉಜ್ವ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಅಲ್ವಾರೊ ದೆ ಬಜನ್ ಅಮಾನತ್ ಘಟಕಾಂತ್. ತುರ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ತಾರ್ವಾ ಸೈನಾಂತ್ ಅಲಿ ಪಾಷಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಘಟಕಾಂತ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಸೌಲಾಕ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಉಲುಚ್ ಅಲಿ ದಾವ್ಯಾಂತ್.

೭ ಒಕ್ತೊಬ್ರ್ ೧೫೭೧ ತಾರಿಕೆರ್ ಲೆಪಾಂತೊ ಲಡಾಯಿ ಜಾಲಿ. ಅಲಿ ಪಾಷಾಚ್ಯಾ ತಾರ್ವಾನ್ ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಜುವಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾರ್ವಾಚೆರ್ ರೆಅಲಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ವೊರಾಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಅಲಿ ಪಾಷಾ ಮೆಲೊ. ರೆಅಲಾನ್ ಸುಲ್ತಾನಾ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲೆಂ. ಬರ್ಬರಿಗೊಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಕ್ ಬಾಣ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಸೌಲಾಕ್ ಘಾಯೆಲೊ. ತಾಕಾ ಧರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಉಲುಚ್ ಅಲಿನ್ ದೊರಿಅಚ್ಯಾ ಘಟಕಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮೆಲೆ. ಅಲ್ವಾರೊ ದೆ ಬಜನ್ ವೆಳಾರ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಉಲುಚ್ ಅಲಿ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಿಕ್ಲೆ. ತುರ್ಕಿ ತಾರ್ವಾಂನಿ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ೧೫,೦೦೦ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲೆ.

ಪಿಉಸ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾನ್ ಜಯ್ತಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗಾಂತ್ ಜಯ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ೭ ಒಕ್ತೊಬ್ರ್ ತಾರಿಕೆಕ್ ಮೆಳಯ್ಲೆಂ. ಸಾಯ್ಬಿಣಿ ವರ್ವಿಂ ಲಡಾಯೆಂತ್ ಜಯ್ತ್ ಲಾಬ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಾಯಿಂಚ್ ಉಬ್ದೆಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿನ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ ತೆರಾವ್ಯಾನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ರುಜಾಯ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬದ್ಲಿಲೆಂ ಆನಿ ಫೆಸ್ತ್ ಒಕ್ತೊಬ್ರಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದವರ್ಲೆಂ. ಪಿಉಸ್ ಧಾವ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ೭ ಒಕ್ತೊಬ್ರ್ ತಾರಿಕೆಕ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಪಾವ್ಲ್ ಸವ್ಯಾನ್ ರುಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕಡ್ಡಾಯಾಚೆಂ ಉಡಾಸಾಚೆಂ ಕೆಲೆಂ.