ರುಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್

೭/೧೦/೧೫೭೧ (ಸಾತ್ ಒಕ್ತೊಬ್ರ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಎಕ್ಸತ್ತರ್) ಲೆಪಾಂತೊ ಲಡಾಯೆಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಜಯ್ತ್.  ಪಿಉಸ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾನ್ ಜಯ್ತ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಫೆಸ್ತ್ ಘಡ್ಲೆಂ.  ಗ್ರೆಗೊರಿ ತೆರಾವ್ಯಾನ್ ತೆಂ ರುಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಒಕ್ತೊಬ್ರಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಫೆಸ್ತ್ ದೀಸ್ ದವರ್ಲೆಂ.  ಲಿಯಾಂವ್ ತೆರಾವ್ಯಾನ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಲದಿನಿಕ್ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ರುಜಾರಿಚೆ ರಾಣಿಯೆ ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ ಆನಿ ದರ್ಜಾ ದುಸ್ರೆಂ ವರ್ಗ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಉಬಾರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಫಾವೊತೊ ಒಫಿಸ್ ದಿಲೊ.  ಪಿಉಸ್ ಧಾವ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಾತ್ ಒಕ್ತೊಬ್ರ್ ತಾರಿಕೆಚೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ಕ್ಲೆಮೆಂತ್ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾನ್ ಹಿಮ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ ವರ್ವಿಂ ೫/೮/೧೭೧೬ (ಪಾಂಚ್ ಅಗೊಸ್ತ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಸಾತ್ಶಿಂ ಸೊಳಾ) ಪೆಟ್ರೊವರಡಿನ್ ಲಡಾಯೆಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ವಿಶ್ವ ಪಂಚಾಂಗಾಂತ್ ಘಾಲೆ.

ಗೊರೆಗಾಂವ್ ಆಸ್ತಮ್ತಿಂತ್ ರುಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಇಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.  ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ಆಸಾ.