ಯೊರ್ಕಾಚೊ ಆರ್ಚ್‌ಭಿಸ್ಪ್ ಸಾಂ ಒಸ್ವಾಲ್ಡ್

ಸಾಂ ಒಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕಾಂತ್ ಜನ್ಮಾಲೊ. ವಿಂಚೆಸ್ಟರಾಂತ್ ಪಾದ್ರಿ ಜಾಲೊ. ಫ್ರಾನ್ಸಾಕ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಫ್ಲೂರಿಂತ್ ಮಠ್ವಾಸಿ ಜಾಲೊ. ಒಸ್ವಾಲ್ಡಾಕ್ ೯೬೧ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕ್ಯಾಂಟರ್‌ಬರಿಚ್ಯಾ ಆರ್ಚ್‌ಭಿಸ್ಪಾನ್ ಸಾಂ ಡನ್‍ಸ್ಟನಾನ್ ವೂರ್ಸ್ಟರಾಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊನ್ಸೆಕ್ರಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಒಸ್ವಾಲ್ಡಾನ್ ವೆಸ್ಟ್‌ಬರಿ-ಒನ್-ಟ್ರಿಮಾಂತ್ ಬಾರಾ ಮಠ್ವಾಸಿಂಚೊ ಬೆನೆದಿಕ್ತಿನ್ ಮಠ್ ಘಡ್ಲೊ. ರಾಮ್ಸಿಂತ್ ಅಬ್ಬಿ ಬಾಂದ್ಲಿ. ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಂತ್ ತೊ ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿತಾಲೊ. ರಾಮ್ಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಮಠ್ವಾಸಿಂಕ್ ತಾಣೆ ವೂರ್ಸ್ಟರ್ ಕಾಥೆದ್ರಲಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

೯೭೨ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಒಸ್ವಾಲ್ಡಾಕ್ ಯೊರ್ಕಾಚೊ ಆರ್ಚ್‌ಭಿಸ್ಪ್ ನೆಮ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾ ವೂರ್ಸ್ಟರಾಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲೊ. ಯೊರ್ಕ್ ಆನಿ ವೂರ್ಸ್ಟರಾ ಮಧೆಂ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ವೇಳ್ ವಾಂಟ್ಲೊ. ವೂರ್ಸ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಮರಿ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಬೊರೆಂ ಲಾಗ್ತಾಲೆಂ.

ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಸದಾಂ ಬಾರಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಪಾಯ್ ಧುವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಜೆವಾಣ್ ದಿತಾಲೊ. ೯೯೨ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫೆಭ್ರೆರ್ ೨೯ ತಾರಿಕೆರ್ ಪಾಯ್ ಧುಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಮೆಲೊ. ತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಉಡಿ ವರ್ಸಾಂನಿ ಫೆಭ್ರೆರ್ ೨೯ ತಾರಿಕೆರ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಫೆಭ್ರೆರ್ ೨೮ ತಾರಿಕೆರ್.