ಮಾಯ್ ಭಾಸ್ ದೀಸ್

ಎರಾಶೈವೈಸಾಂಸಂನ್ (ಯುನೆಸ್ಕೊನ್) ೧೭ ನವೆಂಬ್ರ್ ೧೯೯೯ ತಾರಿಕೆರ್ ೨೧ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾಯ್ ಭಾಸ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ೨೧ ಫೆಬ್ರೆರ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾಯ್ ಭಾಸ್ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ವಿಷಯ್ “ಭಾಷೀಯ್ ವಿವಿಧತಾ ಆನಿ ಬಹುಭಾಷೀಯ್ಪಣ್ ಬಾಳ್ಚಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಲೆಕಾಕ್ ಯೆತಾತ್”.

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ೨೧ ಫೆಬ್ರೆರ್ ೧೯೭೫ ತಾರಿಕೆರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ೧೯೮೭ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ರಾಜ್ ಭಾಸ್ ಜಾಲಿ. ೧೯೯೨ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮೆಳಯ್ಲೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಿವಿ ಉರೊಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಜನ್ಮೊಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತಿ ಶಿಕ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಬಾರ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಕಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯೇನಾ. ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಬೊಂಬೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಸಾಂ ಚಡ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂ ಉಣೆ. ಘರಾ ಮಾಗ್ಣಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್.

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಥೊಡಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಾಸ್ತಾಂ.