ಮರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಆಧಾರ್

ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಯ್ ಚೊವೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್. ಒಸ್ಟ್ರೇಲಿಅಚಿ ಆನಿ ಅದ್ಯಪಾಡಿಚಿ ಶಾರೊತಿಣ್

ನಪೊಲೆಒನಾನ್ ೧೮೦೯ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಿಉಸ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿ ಕರ್ನ್ ವೆಲೆಂ.  ಪಿಉಸ್ ಸಾತ್ವೊ ೨೪/೫/೧೮೧೪ ತಾರಿಕೆರ್ ರೊಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ.  ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಿಉಸ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾನ್  ಮರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಫೆಸ್ತ್ ಚೊವಿಸ್ ಮಾಯ್ಕ್ ದವರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ.

ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ ಬೊಸ್ಕೊನ್ ೯/೬/೧೮೬೮ ತಾರಿಕೆರ್ ತೊರಿನೊಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಳಾಚಿ ಮಾಯ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಆಧಾರಾಕ್ ಅರ್ಪಿಲಿ.  ತಾಣೆ ಮರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಧುವೊ ಮೇಳ್ ಘಡ್ಲೊ.  ಹಾಚೊ ಆರಂಭ್ ೫/೮/೧೮೭೨ ತಾರಿಕೆರ್ ಜಾಲೊ.