ಮರಿಯೆಚೆ ಸಾತ್ ಸಂತೊಸ್

ಮರಿಯೆಚೆ ಸಾತ್ ಸಂತೊಸ್.  ಇಜ್ಬಿ, ಎಲಿಜಬೆತಿಚಿ ಭೆಟ್, ಜೆಜುಚೊ ಜನ್ಮ್, ಜಾಣ್ಟ್ಚ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಆರಾಧನ್, ಭುರ್ಗೊ ಜೆಜು ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ, ಜಿವಂತ್ಪಣ್, ಸರ್ಗಿಂ ಘೆಣೆ ಆನಿ ಕುರ್ವಾರ್.

ಹೆಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಫೆಸ್ತ್.  ಹೆಂ ತಾಂಕಾಂ ೧೯೦೬ (ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ನೊವ್ಶಿಂ ಸ) ಇಸ್ವೆಂತ್ ದಿಲೆಂ.  ಸರ್ಗಿಂ ಘೆಣೆ ಆಟಾಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಸ್ಲೆಂ.  ಪಿಉಸ್ ಧಾವ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಫೆಸ್ತಾಂ ದವರ್ಚೆಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಟಾಳ್ ದಿಸಾಕ್ (ಅಗೊಸ್ತ್ ಬಾವಿಸ್) ವರ್ಗ್ ಕೆಲೆಂ.  ಪಿಉಸ್ ಬಾರಾವ್ಯಾನ್ ೧೯೪೨ (ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ನೊವ್ಶಿಂ ಬಾವೆಚಾಳಿಸ್) ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಖತಾವಿಣ್ ಕಾಳಿಜ್ ಫೆಸ್ತ್ ಅಗೊಸ್ತ್ ಬಾವಿಸ್ ತಾರಿಕೆಕ್ ದವರ್ಲೆಂ.   ಮರಿಯೆಚೆ ಸಾತ್ ಸಂತೊಸ್ ಫೆಸ್ತ್ ಅಗೊಸ್ತ್ ಸತ್ತಾವಿಸ್ ತಾರಿಕೆಕ್ ಘಾಲೆಂ.

ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ಸಂತೊಸಾಂಚೆಂ ಕೊಂತ್ ಆಸಾ.  ತಾಂತುಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂತೊಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಮ್ಚಾ ಬಾಪಾ ಆನಿ ಧಾ ನಮಾನ್ ಮರಿಯೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.  ದೋನ್ ನಮಾನ್ ಮರಿಯೆ ಚಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.  ಮರಿ ಬಾವೆಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಿಯೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.  ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ನಮಾನ್ ಮರಿಯೆ.