ಭೆಟವ್ಣಿ

ಫೆಸ್ತ್ ನವೆಂಬ್ರ್ ಎಕ್ವಿಸ್ ತಾರಿಕೆರ್.

ಗ್ರೆಗೊರಿ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾನ್ ೧೩೭೨ (ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ತಿನ್ಶಿಂ ಬಾವೆಸತ್ತರ್) ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅವಿಞೊನಾಂತ್ ಮರಿಯೆಚಿ ತೆಂಪ್ಲಿ ಭೆಟವ್ಣಿ ಫೆಸ್ತ್ ದವರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲಿ.  ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾನ್ ೧೩೭೩ (ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ತಿನ್ಶಿಂ ತೆಸತ್ತರ್) ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಚ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಇಂದುಲ್ಜೆನ್ಸಾಂ ದಿಲಿಂ.

ಪಿಉಸ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.  ಸಿಕ್ಸ್ತುಸ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾನ್ ೧೫೮೫ (ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಪಾಂಚಯ್ಶಿಂ) ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.   ಕ್ಲೆಮೆಂತ್ ಆಟ್ವ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ದೊಡೆಂ ವಡ್ ದರ್ಜಾಕ್ ಉಬಾರ್ಲೆಂ.

ಸವ್ಯಾ ಶತಕಾಂತ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜುಸ್ತಿನಿಅನಾನ್ ದೆವಾಳ್ ಆಸ್ಲೆ ಕಡೆ ಭೆಟವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಗೌರವಾಕ್ ಏಕ್ ಭವ್ಯ್ ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂದ್ಲಿ.  ಆತಾಂ ಥೈಂ ಅಲ್ ಅಕ್ಸಾ ಮೊಸ್ಕ್ ಆಸಾ.