ಭಾರತ್ ೧೯೫೦ – ೨೦೦೦

ಇಸ್ವಿ ೧೯೫೦. ಮಹಿನೊ ಜನೆರ್, ದೀಸ್ ೨೬. ತ್ಯಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಲಾಗು ಜಾಲೆಂ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾರತಾಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾಲೊ. ಲೇಖನ್ ೧ ಪ್ರಕಾರ್ ಭಾರತ್ ರಾಜ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಘ್. ರಾಜ್ಯಾಂಚೆ ಚಾರ್ ಥರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.
ಭಾಗ್ ಎ – ಅಸ್ಸಾಮ್, ಬಿಹಾರ್, ಬೊಂಬೈ, ಮದ್ರಾಸ್, ಆಸ್ತಮ್ತಿ ಬಂಗಾಲ್, ಮದ್ರಾಸ್, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಪಂಜಾಬ್, ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್
ಭಾಗ್ ಬಿ – ಹೈದರಾಬಾದ್, ಜಮ್ಮು ಆನಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಮೈಸೂರ್, ಮಧ್ಯ ಭಾರತ್, ಪೆಪ್ಸು, ರಾಜಾಸ್ಥಾನ್, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ, ತ್ರಾವಣ್ಕೋರ್-ಕೊಚಿನ್, ವಿಂಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್.
ಭಾಗ್ ಸಿ – ಆಜ್ಮೇರ್, ಕೊಡಗು, ಭೋಪಾಲ್, ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ್, ಡೆಲ್ಲಿ, ಕಚ್, ಮಣಿಪುರ್, ತ್ರಿಪುರ
ಭಾಗ್ ಡಿ – ಅಂಡಮಾನ್ ಆನಿ ನಿಕೊಬಾರ್ ದ್ವೀಪಾಂ

೧ ಒಕ್ತೊಬ್ರ್ ೧೯೫೩ ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ತೆಲುಗು ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಇಕ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಂಧ್ರ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾಲೊ.
೧ ಜುಲೈ ೧೯೫೪ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಮೆಳಯ್ಲೊ.

೧ ನವೆಂಬ್ರ್ ೧೯೫೬ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಥರ್ ಕಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ರಾಜ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಘ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.
ರಾಜ್ಯ್ – ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಅಸ್ಸಾಮ್, ಬಿಹಾರ್, ಬೊಂಬೈ, ಜಮ್ಮು ಆನಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಕೇರಳ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್, ಮದ್ರಾಸ್, ಮೈಸೂರ್, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಪಂಜಾಬ್, ರಾಜಾಸ್ಥಾನ್, ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಆಸ್ತಮ್ತಿ ಬಂಗಾಲ್
ಸಂಘ್ ಪ್ರದೇಶ್ – ಅಂಡಮಾನ್ ಆನಿ ನಿಕೊಬಾರ್ ದ್ವೀಪಾಂ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್, ಮಣಿಪುರ್, ತ್ರಿಪುರ

೧ ಮಾಯ್ ೧೯೬೦ – ಬೊಂಬೈಕ್ ಗುಜರಾತ್ ಆನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮ್ಹಣ್ ವಾಂಟೆ ಕೆಲೆಂ.
೧ ದಿಸೆಂಬ್ರ್ ೧೯೬೩ – ಅಸ್ಸಾಮ್ ಥಾವ್ನ್ ನಾಗಾ ಹಿಲ್ಸ್ – ಟುಎನ್ಸಂಗ್ ಎರಿಅ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ನ್ ನಾಗಾಲೆಂಡ್ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾಲೊ.
೧ ನವೆಂಬ್ರ್ ೧೯೬೬ – ಪಂಜಾಬಾಚೆ ವಾಂಟೆ ಜಾಲೆ. ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಹರಿಯಾಣಾ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾಲೊ. ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಜಾಲೊ. ಚಂಡೀಗಢ್ ಶಹರ್ ಸಂಘ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಆನಿ ಹರಿಯಾಣಾ ಆನಿ ಪಂಜಾಬಾಚಿ ರಾಜ್‍ಧಾನಿ ಜಾಲೆಂ.
೨೫ ಜನೆರ್ ೧೯೭೧ – ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾಲೊ.
೨೧ ಜನೆರ್ ೧೯೭೨ – ಮಣಿಪುರ್, ಮೇಘಾಲಯ್, ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾಲೆ.
೨೬ ಎಪ್ರಿಲ್ ೧೯೭೫ – ಸಿಕ್ಕಿಮ್ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾಲೊ.
೨೦ ಫೆಬ್ರೆರ್ ೧೯೮೭ – ಮಿಜೊರಾಮ್ ಆನಿ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾಲೆ.
೫ ಮಾಯ್ ೧೯೮೭ – ಗೊಂಯ್ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾಲೊ.

ಭಾಸೊ

ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಚವ್ದಾ ಭಾಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.
೧) ಅಸ್ಸಾಮಿ
೨) ಬೆಂಗಾಲಿ
೩) ಗುಜರಾತಿ
೪) ಹಿಂದಿ
೫) ಕನ್ನಡ
೬) ಕಾಶ್ಮೀರಿ
೭) ಮಲಯಾಳಮ್
೮) ಮರಾಠಿ
೯) ಒರಿಯಾ
೧೦) ಪಂಜಾಬಿ
೧೧) ಸಂಸ್ಕೃತ್
೧೨) ತಮಿಳ್
೧೩) ತೆಲುಗು
೧೪) ಉರ್ದು

೧೯೬೭ ಸಿಂಧಿ
೧೯೯೨ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಮಣಿಪುರಿ, ನೇಪಾಲಿ