ಬಾಯ್ಬಲ್ ಮಾಪ್

ಬಾಯ್ಬಲಾಂತ್ ಬೂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ?

ಬಾಯ್ಬಲಾಂತ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಆಸಾತ್. ಪೊರ್ನೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಆನಿ ನೊವೊ ಸೊಲ್ಲೊ.

ಆಮಿ ಕಥೊಲಿಕ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಬಲಾಂತ್ ಪೊರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ 46 (ಸಚಾಳಿಸ್) ಆನಿ ನೊವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ 27 (ಸತ್ತಾವಿಸ್), ಒಟ್ಟುಕ್ 73 (ತೆಸತ್ತರ್).

ಒರ್ಥೊಡೊಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ಬಲಾಂತ್ ಪೊರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ 51 (ಎಕ್ಪನ್ನಾಸ್) ಆನಿ ನೊವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ 27 (ಸತ್ತಾವಿಸ್), ಒಟ್ಟುಕ್ 78 (ಅಟ್ಸತ್ತರ್). ಮಾನಾಸ್ಸೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ, ಕೀರ್ತನ್ 151 (ದೆಡ್ಶೆಂ ಏಕ್), ಎಸ್ದ್ರಾಸ್ ದುಸ್ರೊ ಆನಿ ಮಾಕಾಬೇವ್ ತಿಸ್ರೊ ಆನಿ ಚವ್ತೊ ಚಡಿತ್ ಆಸಾತ್.

ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂತ್ ಬಾಯ್ಬಲಾಂತ್ ಪೊರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ 39 (ಎಕುಣ್ಚಾಳಿಸ್),ಆನಿ ನೊವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ 27 (ಸತ್ತಾವಿಸ್), ಒಟ್ಟುಕ್ 66 (ಸಸಾಟ್). ತೊಬಿತ್, ಯುದಿತ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಮಾಕಾಬೆವ್ ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ, ಬಾರುಕ್ ಆನಿ ಸಿರಾಕ್ ಹಾಂತು ನಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಎಸ್ತೆರ್ ಆನಿ ದಾನಿಎಲಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ವಾಂಟೆ ಹಾಂತು ನಾಂತ್.

ಪೆಶಿಟ್ಟಾಂತ್ ನೊವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ 22 (ಬಾವಿಸ್) ಬೂಕ್. ಪೆದ್ರುಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್, ಜುವಾಂವ್ಚಿಂ ದುಸ್ರಿಂ ಆನಿ ತಿಸ್ರಿಂ ಪತ್ರಾಂ, ಜೂದಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಜುವಾಂವ್ಚೆಂ ಉಗ್ಡಾಪಣ್ ಹಾಂತು ನಾಂತ್.

ಇಥಿಒಪಿಕ್ ಬಾಯ್ಬಲಾಂತ್ 81 (ಎಕಯ್ಶಿಂ) ಬೂಕ್ ಆಸಾತ್. ಪೊರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ 46 (ಸಚಾಳಿಸ್) ಆನಿ ನೊವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ 35 (ಪಂಚ್ತಿಸ್). ನೊವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಚಡಿತ್ ಆಟ್ ಬೂಕ್ ಜ಼ಿಒನ್ ಒಡ್ದ್, ಉಪದೆಸ್, ಅಬ್ತಿಲ್, ಗಿತ್ಜ಼ೆವ್, ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಬೂಕ್, ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಬೂಕ್, ಕ್ಲೆಮೆಂತ್, ಆನಿ ಡಿಡಸ್ಕಲಿಅ.