೨೦೧೬
೧ ಜನೆರ್ ನೊವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ದೀಸ್
೬ ಜನೆರ್ ತೆಗಾ ರಾಯಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್
೧೦ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುದ್ವಾರ್
೧೯ ಮಾರ್ಚ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ
೨೪ ಮಾರ್ಚ್ ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್
೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ನಿಮಾಣೊ ಸುಕ್ರಾರ್
೫ ಮಾಯ್ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ್
೨೬ ಮಾಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕೂಡ್
೨೯ ಜೂನ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ಆನಿ ಪಾವ್ಲ್
೧೫ ಅಗೊಸ್ತ್ ಅಸುಪ್ಸಾಂವ್
೮ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣ್
೧ ನವೆಂಬ್ರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂತಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್
೨ ನವೆಂಬ್ರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್
೩ ದಸೆಂಬ್ರ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್
೨೫ ದಸೆಂಬ್ರ್ ನಾತಾಲ್

 

೨೦೧೫
೧ ಜನೆರ್ ನೊವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ದೀಸ್
೬ ಜನೆರ್ ತೆಗಾ ರಾಯಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್
೧೮ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುದ್ವಾರ್
೧೯ ಮಾರ್ಚ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ
೨ ಎಪ್ರಿಲ್ ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್
೩ ಎಪ್ರಿಲ್ ನಿಮಾಣೊ ಸುಕ್ರಾರ್
೧೪ ಮಾಯ್ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ್
೪ ಜೂನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕೂಡ್
೨೯ ಜೂನ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ಆನಿ ಪಾವ್ಲ್
೧೫ ಅಗೊಸ್ತ್ ಅಸುಪ್ಸಾಂವ್
೮ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣ್
೧ ನವೆಂಬ್ರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂತ್
೨ ನವೆಂಬ್ರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆತ್ಮೆ
೩ ದಸೆಂಬ್ರ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್
೨೫ ದಸೆಂಬ್ರ್ ನಾತಾಲ್

Corpus Christi hymns

Pangue, lingua, gloriosi

PANGE, lingua, gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
Rex effudit Gentium.

Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.

In supremae nocte cenae
recumbens cum fratribus
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.

Verbum caro, panem verum
verbo carnem efficit:
fitque sanguis Christi merum,
et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.

Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui:
et antiquum documentum
novo cedat ritui:
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Genitori, Genitoque
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio:
procedenti ab utroque
compar sit laudatio.
Amen. Alleluia.

Verbum supernum prodiens

Verbum supernum prodiens
a Patre lumen exiens,
qui natus orbi subvenis
cursu declivi temporis:

Illumina nunc pectora
tuoque amore concrema;
audita per praeconia
sint pulsa tandem lubrica.

Iudexque cum post aderis
rimari facta pectoris,
reddens vicem pro abditis
iustisque regnum pro bonis,

Non demum artemur malis
pro qualitate criminis,
sed cum beatis compotes
simus perennes caelites.

Sit, Christe, rex piissime,
tibi Patrique gloria
cum Sancto Spiritu Paraclito,
in sempiterna saecula. Amen.

Adoro te devote, latens Deitas,

 

Adoro te devote, latens Deitas,

Quae sub his figuris vere latitas;

Tibi se cor meum totum subiicit,

Quia te contemplans, totum deficit.

 

Visus, tactus, gustus in te fallitur,

Sed auditu solo tuto creditur;

Credo quidquid dixit Dei Filius,

Nil hoc verbo veritatis verius.

 

In Cruce latebat sola Deitas.

At hic latet simul et humanitas:

Ambo tamen credens, atgue confitens,

Peto quod petivit latro paenitens.

 

Plagas, sicut Thomas, non intueor,

Deum tamen meum te confiteor:

Fac me tibi semper magis credere,

In te spem habere, te diligere.

 

O memoriale mortis Domini,

Panis vivus vitam praestans homini:

Praesta meae menti de te vivere,

Et te illi semper dulce sapere.

 

Pie pellicane Iesu Domine,

Me immundum munda tuo Sanguine:

Cuius una stilla salvum facere

Totum mundum quit ab omni scelere.

 

Iesu, quem velatum nunc aspicio,

Oro, fiat illud, quod tam sitio,

Ut te revelata cernens facie,

Visu sim beatus tuae gloriae. Amen.

Lauda Sion Salvatorem

Lauda Sion Salvatorem,
lauda ducem et pastorem,
in hymnis et canticis.
Quantum potes, tantum aude:
quia maior omni laude,
nec laudare sufficis.

Laudis thema specialis,
panis vivus et vitalis
hodie proponitur.
Quem in sacrae mensa cenae,
turbae fratrum duodenae
datum non ambigitur.

Sit laus plena, sit sonora,
sit iucunda, sit decora
mentis iubilatio.
Dies enim solemnis agitur,
in qua mensae prima recolitur
huius institutio.

In hac mensa novi Regis,
novum Pascha novae legis,
phase vetus terminat.
Vetustatem novitas,
umbram fugat veritas,
noctem lux eliminat.

Quod in coena Christus gessit,
faciendum hoc expressit
in sui memoriam.
Docti sacris institutis,
panem, vinum in salutis
consecramus hostiam.

Dogma datur christianis,
quod in carnem transit panis,
et vinum in sanguinem.
Quod non capis, quod non vides,
animosa firmat fides,
praeter rerum ordinem.

Sub diversis speciebus,
signis tantum, et non rebus,
latent res eximiae.
Caro cibus, sanguis potus:
manet tamen Christus totus
sub utraque specie.

A sumente non concisus,
non confractus, non divisus:
integer accipitur.
Sumit unus, sumunt mille:
quantum isti, tantum ille:
nec sumptus consumitur.

Sumunt boni, sumunt mali:
sorte tamen inaequali,
vitae vel interitus.
Mors est malis, vita bonis:
vide paris sumptionis
quam sit dispar exitus.

Fracto demum sacramento,
ne vacilles, sed memento
tantum esse sub fragmento,
quantum toto tegitur.
Nulla rei fit scissura:
signi tantum fit fractura,
qua nec status, nec statura
signati minuitur.

Ecce Panis Angelorum,
factus cibus viatorum:
vere panis filiorum,
non mittendus canibus.
In figuris praesignatur,
cum Isaac immolatur,
agnus Paschae deputatur,
datur manna patribus.

Bone pastor, panis vere,
Iesu, nostri miserere:
Tu nos pasce, nos tuere,
Tu nos bona fac videre
in terra viventium.
Tu qui cuncta scis et vales,
qui nos pascis hic mortales:
tuos ibi commensales,
coheredes et sodales
fac sanctorum civium.
Amen. Alleluia.

Sacris Solemniis

Sacris solemniis
iuncta sint gaudia,
et ex praecordiis
sonent praeconia;
recedant vetera,
nova sint omnia,
corda, voces, et opera.

Noctis recolitur
cena novissima,
qua Christus creditur
agnum et azyma
dedisse fratribus,
iuxta legitima
priscis indulta patribus.

Post agnum typicum,
expletis epulis,
Corpus Dominicum
datum discipulis,
sic totum omnibus,
quod totum singulis,
eius fatemur manibus.

Dedit fragilibus
corporis ferculum,
dedit et tristibus
sanguinis poculum,
dicens: Accipite
quod trado vasculum;
omnes ex eo bibite.

Sic sacrificium
istud instituit,
cuius officium
committi voluit
solis presbyteris,
quibus sic congruit,
ut sumant, et dent ceteris.

Panis angelicus
fit panis hominum;
dat panis caelicus
figuris terminum;
O res mirabilis:
manducat Dominum
pauper, servus et humilis.

Te, trina Deitas
unaque, poscimus:
sic nos tu visita,
sicut te colimus;
per tuas semitas
duc nos quo tendimus,
ad lucem quam inhabitas.

The seven gifts of the Holy Spirit are wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord.

The twelve fruits of the Holy Spirit are charity, joy, peace, patience, kindness, goodness, generosity, gentleness, faithfulness, modesty, self-control, and chastity.

Veni, Creator Spiritus

Veni, Creator Spiritus,
mentes tuorum visita,
imple superna gratia
quae tucreasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
altissimi donum Dei,
fonsvivus, ignis, caritas,
et spiritali sunctio.

Tu, septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
sermon editans guttura.

Accende lumen sensibus:
infunde amorem cordibus:
infirma nostri corporis
virtute firman sperpeti.

Hostem repellas longius,
pacem que dones protinus:
ductore sic tepraevio
vite mus omne noxium.

Per tesciamus da Patrem,
noscamusat que Filium;
Tequeutriusque Spiritum
credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum saecula.
Amen.

Marian hymns

1. Hail, bright star of ocean

Hail, bright star of ocean,
God’s own Mother blest,
Ever sinless Virgin,
Gate of heavenly rest.

Taking that sweet Ave
Which from Gabriel came,
Peace confirm within us,
Changing Eva’s name.

Break the captives’ fetters,
Light on blindness pour,
All our ills expelling,
Every bliss implore.

Show thyself a Mother;
May the Word Divine,
Born for us thy Infant,
Hear our prayers through thine.

Virgin all excelling,
Mildest of the mild,
Freed from guilt, preserve us,
Pure and undefiled.

Keep our life all spotless,
Make our way secure,
Till we find in Jesus,
Joy forevermore.

Through the highest heaven
To the Almighty Three,
Father, Son and Spirit,
One same glory be. Amen.

2.  On this day, O beautiful mother

On this day, O beautiful Mother,
On this day we give thee our love.
Near thee, Madonna, fondly we hover,
Trusting thy gentle care to prove.

1. On this day we ask to share,
Dearest Mother, thy sweet care;
Aid us, ere our feet astray
Wander from thy guiding way.

2. Queen of Angels, deign to hear
Lisping children’s humble pray’r;
Young hearts gain, O Virgin pure,
Sweetly to thyself allure.

3. Rose of Sharon, lovely flow’r.
Beauteous bud of Eden’s bow’r;
Cherished lily of the vale,
Virgin Mother, Queen we hail.

4. In vain the flow’rs of love we bring,
In vain sweet music’s note we sing,
If contrite heart and lovely prayer,
Guide not our gifts to thy bright sphere.

5. Fast our days of life we run,
Soon the night of death will come;
Tower of strength in that dread hour,
Come with all thy gentle power.

3. Mother of God plead with your son

Mother of God plead with your son
Pray for us sinners Mary most pure.

May God pour cleansing streams over us
Washing our souls from every stain.

May God his spirit breathe into us
Open our graves and bring us to life.

4. Daily, Daily, Sing to Mary

Daily, daily, sing to Mary,
Sing my soul, her praise due,
All her feasts, her actions honor,
With the heart’s devotion true,
Lost in wond’ring contemplation,
Be her majesty confess’d;
Call her mother, call her virgin,
Happy mother, Virgin blest.

She is mighty in her pleading,
Tender in her loving care;
Ever watchful, understanding,
All our sorrows she will share.

Advocate and loving mother,
Mediatrix of all grace:
Heaven’s blessings she dispenses
On our sinful human race.

All our graces flow through Mary;
All then join her praise to sing:
Fairest work of all creation,
Mother of creation’s King.

Sing in songs of peace unending,
Call upon her lovingly:
Seat of wisdom, Gate of heaven,
Morning star upon the sea.

  1. I’ll Sing A Hymn To Mary

I’ll sing a hymn to Mary,
The Mother of my God,
The Virgin of all virgins,
Of David’s Royal blood.
O teach me, holy Mary,
A loving song to frame,
When wicked men blaspheme thee,
To love and bless thy name.

O Lily of the Valley,
O mystic Rose what tree
Or flower, e’en the fairest,
Is half so fair as thee?
O let me, though so lowly,
Recite my Mother’s fame:
When wicked men blaspheme thee,
I’ll love and bless thy name.

O noble Tower of David,
Of gold and ivory,
The Ark of God’s Own promise,
The Gate of Heaven to me;
To live, and not to love thee,
Would fill my soul with shame:
When wicked men blaspheme thee,
I’ll love and bless thy name.

But in the crown of Mary,
There lies a wondrous gem,
As Queen of all the Angels,
Which Mary shares with them;
“No sin hath e’er defiled thee,”
So doth our faith proclaim:
When wicked men blaspheme thee,
I’ll love and bless thy name.

 

  1. Bring Flowers of the Rarest

Bring flowers of the fairest,
Bring flowers of the rarest,
From garden and woodland
And hillside and vale;
Our full hearts are swelling,
Our Glad voices telling
The praise of the loveliest
Rose of the vale.

O Mary! We crown thee with blossoms today,
Queen of the Angels, Queen of the May,
O Mary! We crown thee with blossoms today,
Queen of the Angels, Queen of the May.

Our voices ascending,
In harmony blending,
Oh! Thus may our hearts turn
Dear Mother, to thee;
Oh! Thus shall we prove thee
How truly we love thee,
How dark without Mary
Life’s journey would be.

O Mary! We crown thee with blossoms today,
Queen of the Angels, Queen of the May,
O Mary! We crown thee with blossoms today,
Queen of the Angels, Queen of the May.

O Virgin most tender,
Our homage we render,
Thy love and protection,
Sweet Mother, to win;
In danger defend us,
In sorrow befriend us,
And shield our hearts
From contagion and sin.

O Mary! We crown thee with blossoms today,
Queen of the Angels, Queen of the May,
O Mary! We crown thee with blossoms today,
Queen of the Angels, Queen of the May.

Of Mothers the dearest,
Oh, wilt thou be nearest,
When life with temptation
Is darkly replete?
Forsake us, O never!
Our hearts be they ever
As Pure as the lilies
We lay at thy feet.

O Mary! We crown thee with blossoms today,
Queen of the Angels, Queen of the May,
O Mary! We crown thee with blossoms today,
Queen of the Angels, Queen of the May.

 

 7. As I kneel before you

As I kneel before you
As I bow my head in prayer
Take this day, make it yours
And fill me with your love.

Ave Maria, gratia plena
Dominus tecum, benedicta tu.

All I have I give you
Every dream and wish are yours
Mother of Christ, mother of mine
Present them to my Lord.

Ave Maria, gratia plena
Dominus tecum, benedicta tu.

As I kneel before you
And I see your smiling face
Every thought, every word
Is lost in your embrace.

Ave Maria, gratia plena
Dominus tecum, benedicta tu.

೨೧ ಫೆಬ್ರೆರ್ ೧೯೭೫ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಕಾಡೆಮಿನ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಲಿ.

೪ ಫೆಬ್ರೆರ್ ೧೯೮೭ ಗೊಂಯ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಜ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲೆಂ.

೨೦ ಅಗೊಸ್ತ್ ೧೯೯೨ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲೋಕ್ ಸಭೆಚಿ ಮಾನ್ಯತಾ.