ಪಾಸ್ಖ್

ಪಾಸ್ಖ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಮಾರ್ಚ್ ೨೧ ವ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪುನ್ವೆಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಪಾಸ್ಖ್ ಫೆಸ್ತ್ ಯೆತಾ. ಪುನವ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಯೆತಾ. ಪಾಸ್ಖ್ ಮಾರ್ಚ್ ೨೨ ಥಾವ್ನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೫ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಖಂಚಾಯೀ ತಾರಿಕೆಕ್ ಯೆವ್ಯೆತ್. ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಗರಣ್ ಆಸ್ತಾ. ಪಾಸ್ಖಾಚೊ ಉಜೊ ಪೆಟವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಸ್ಖಾಚಿ ವಾತ್ ಪೆಟಯ್ತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆರ್ ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ತಾತ್. ಜಾಗರಣಾಕ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಸಾತ್ ವಾಚ್ಪಾಂ ಆಸಾತ್. ಮಿಸಾಕ್ ವಾಚ್ಪಾಂ ನೊವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್. ಸಾಂತಾಂಚಿ ಲದಿನ್ ಆಸಾ. ಬಾವ್ತಿಜ್ಮಾಚೊ ಆಂಗವ್ಣ್ಯ್ ನೊವ್ಯಾನ್ ಕರ್ತಾತ್. ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಮ್ಹಣಿ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಪಾಸ್ಖ್ ಕಾಳಾರ್ ಪಾಳುಂಕ್.

ಪಾಸ್ಖ್ ಕಾಳಾರ್ ಅಮೊರಿ ಸರ್ಗಾಚೆ ರಾಣ್ಯೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾವ್.

ಪಾಸ್ಖ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉತ್ರೊಣ್.

ಚಡಾವತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಪಾಸ್ಖ್ ಆಚರ್ಸಿತಾಲೆ. ಟರ್ಕಿಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜುದೆವ್ ಪಂಚಾಂಗಾಚ್ಯಾ ನಿಸಾನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಾಸ್ಖ್ ಆಚರ್ಸಿತಾಲೆ. ತೊ ಹಪ್ತಾಚೊ ಖಂಚೊಯೀ ದೀಸ್ ಆಸ್ಯೆತೊ. ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ವಿತೊರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಟರ್ಕಿಚ್ಯಾ ಭಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಖ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದವರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಟರ್ಕಿಕ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಸ್ಯಾ ಮೈನರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ಎಫೆಜ್‍ಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಪೊಲಿಕ್ರಟೆಸ್‍ಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆರ್ ಟರ್ಕಿಚೆ ಭಿಸ್ಪಾಂಚಿ ಸಭಾ ಜಾಲಿ. ತಾಣಿ ವಿತೊರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚ್ಯೊ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲೊ. ವಿತೊರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ರೊಮಾಂತ್ ಸಿನೊದ್ ಆಪಯ್ಲಿ. ಹೆರ್ ದೇಶಾಂನಿ ಸಿನೊದಿಂಕ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಪಾಸ್ಖ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಚರ್ಸುಂಕ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಿತೊರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಟರ್ಕಿಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲೆಂ. (ಸಾಧಾರ್ಣ್ ೧೯೩ ಇಸ್ವೆಂತ್). ಹಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಆಸ್ತಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಭಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತಾಣಿ ವಿತೊರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ವಿತೊರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲಿ. ಟರ್ಕಿಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಪಾಸ್ಖ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಚರ್ಸುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ೩೨೫ ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ನೈಸಿಅ ವಿಶ್ವಸಭೆಂತ್ ಪಾಸ್ಖ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಾರ್ಚ್ ೨೧ ವ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪುನ್ವೆಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಚರ್ಸುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಘಟ್ ಕೆಲೆಂ.

ಚಿಲೆಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಮ್ತೆಕ್ ೨,೩೦೦ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಪಾಸ್ಖ್ ದ್ವೀಪ್ ಆಸಾ. ಡಚ್ ನೊವೊ ಪ್ರದೇಶ್ ಸೊದ್ಪಿ ಜಾಕೊನ್ ರೊಗ್ಗೆವೀನ್ ೧೭೨೨ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಂಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಥಂಯ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಡಚ್ ನಾವಿಕಾಂನಿ ತಾಕಾ ಪಾಸೆಇಲೆಂಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಸ್ಖ್ ದ್ವೀಪ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ೧೮೮೮ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚಿಲೆನ್ ಪಾಸ್ಖ್ ದ್ವೀಪ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲೆಂ.