ಪಾಸ್ಖ್ ೨೦೧೬

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸ್ಖ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾರ್ಚ್ ೨೭ ತಾರಿಕೆರ್ ಆನಿ ಪಾಸ್ಖ್ ಕಾಳ್ ಮಾರ್ಚ್ ೨೭ ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯ್ ೧೫ ತಾರಿಕೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್.  ಮರ್ಯೆಕ್ ಇಜ್ಬಿ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್  ಎಪ್ರಿಲ್ ೪ ತಾರಿಕೆರ್.  ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಪಾಸ್ಖ್ ಕಾಳಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ದೀಸ್.

ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರಾ ಮಿಸಾಂಕ್ ಧೊವಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಬೊರೆಂ.  ಕಾಳೊ ದೂಖ್, ನಿರಾಶಾ ಆನಿ ಕಾಳೊಕಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ತರ್ ಧೊವೊ ಸಂತೊಸ್, ಭರ್ವಾಸೊ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡಾಚೊ ಘುರ್ತ್.  ಕಾಮಾಕ್ ಆನಿ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ವ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್‍ರೂಪ್ (ಯುನಿಫ಼ೊರ್ಮ್) ನಾ ತರ್ ಧೊವಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಬೊರೆಂ.

ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಕಾಮಾಂ ಬೊರಿ ನಹಿಂ. ಜೆಜುನ್ ಬಾರಾ ಜಣಾಂ ಅಪೊಸ್ತಲಾಂಚೆ ಪಾಯ್ ಧುಲ್ಲೆ.  ಸಕ್ಕಡ್ ದಾದ್ಲೆ.  ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾರಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಪಾಯ್ ಧುಂವ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.  ತೆಂ ಬದ್ಲುನ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಯೀ ಪಾಯ್ ಧುಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯ್ ಜಣಾಂಚೆ, ಬಾರಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ವ ಉಣೆ, ಪಾಯ್ ಧುಂವ್ಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಹಿಂ.  ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಯೀ ನಿಯಮಾ ವಿರೋಧ್ ವೊಚೊನ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆ, ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆ, ಪಾಯ್ ಧುಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್.  ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚಿಂ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚುಕಿಚಿಂ.  ಧರ್ಮ್‍ಸಭೆನ್ ಬನಾವಟಿ ಜನ್ಮ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲಾ.  ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಂಸ್ಯಾಂಕ್ ಸರಿ ಕೆಲೆಂ.  ಚಾರ್ಲಿ ಹೆಬ್ಡೊ ಪತ್ರ್‌ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರಾಂಚೆಂ ಸಮರ್ಥನ್ ಕೆಲೆಂ.  ಸಲಿಂಗರತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕರುನಾ.  “ತಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್?” ಮ್ಹಣಾಲೊ.  ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರೊನಾ.  ಆಪ್ಲೆಂ ದೊಡೆಪಣ್ ತಾಣೆ ದಾಕಯ್ಲೆಂ.  ತೊ ಬ್ಯೂನೊಸ್ ಐರಿಸಾಚೊ ಆರ್ಚ್‍ಭಿಸ್ಪ್ ಆನಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬ್ಯೂನೊಸ್ ಐರಿಸಾನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾನ್ ಏಕ್ ಲಿಂಗ್ ಕಾಜಾರ್ ಕಾನೂನಿ ಕೆಲೆಂ.  ತೊ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಇತಾಲಿಅನ್ ಏಕ್ ಲಿಂಗ್ ಕಾಜಾರ್ ಕಾನೂನಿ ಕೆಲೆಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾ ತಸಲೊ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಧರ್ಮ್‍ಸಭೆಕ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.  ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ಚುಕ್ಲಾರೀ ಚೂಕ್ ತಿ ಚೂಕ್‍ಚ್ಚ್.

ಇಗರ್ಜ್ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ.  ತಾಳ್ಯೊ ಪೆಟೊಂಕ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಯಾ ಗೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಜಾಗೊ ನಹಿಂ.

ಖಾಣ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಹಿಂ.  ರೊಸಾ ವ ಹೆರ್ ವೆಳಾರ್ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಫುಟಂವ್ಚಿಂ ನಹಿಂ. ಜನ್ಮಾ ದೀಸ್ ವ ಹೆರ್ ವೆಳಾರ್ ಕೇಕ್ ತೊಂಡಾಪ್ ಪುಸ್ಚಿ ನಹಿಂ.

ಖುನಿ ಆನಿ ವಡ್ ಅಪ್ರಾಧಾಂಕ್ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಾರ್ಕಿ.  ಜೆಜು ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.  ಪೆದ್ರುನ್ ಅನಾನಿಯಾಸಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಫಿರಾಕ್ ಫಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಲಿ.  ಖರೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಮರ್ಥಕ್.  ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ೧೯೯೫ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಮರ್ಥಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.  ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ೧೯೯೫ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿರೋಧ್ ಏಕ್ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲೆಂ.  ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ರಾವಯ್ಲಿ.  ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಖುನ್ಯೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಚಡ್ಲೆ.  ಆಜ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಭೋವ್ ವಾಯ್ಟ್ ಆಸಾ.  ತಶೆಂಚ್ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ಸ್ಥಿತಿ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಮೊರ್ನಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ಸ್ಥಿತಿ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪೊಳೊವ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಿ ಚಾಲು ಕೆಲಿ.