ದುಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣ್

ಫೆಸ್ತ್ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ ಪಂದ್ರಾ ತಾರಿಕೆರ್.

ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ದುಖಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ.  ತ್ಯೊ ಸಿಮಿಯಾಂವ್ಚಿ ಪ್ರೊಫೆಸಿ, ಎಜಿಪ್ತಾಕ್ ಪಳ್ನಿ, ಜೆಜುಕ್ ಸಾಂಡ್ಚೆಂ, ಜೆಜುಕ್ ಕಾಲ್ವರಿಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ, ಜೆಜುಚಿ ಖುರ್ಸಾವ್ಣಿ ವ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾ ಮುಳಿಂ ಉಬಿ ರಾಂವ್ಚೆಂ, ಜೆಜುಚಿ ಕೂಡ್ ಖುರ್ಸಾ ವಯ್ಲಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧರ್ಚೆಂ, ಆನಿ ಜೆಜುಕ್ ಪುರ್ಚೆಂ.

ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ದುಖಿಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ೧೬೬೮ (ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಸಯ್ಶಿಂ ಅಟ್ಸಾಟ್) ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ ಚವ್ದಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದವರ್ಲೆಂ. ಪಿಉಸ್ ಧಾವ್ಯಾನ್ ಹಾಕಾ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ ಪಂದ್ರಾ ಶಾಶ್ವತ್ ತಾರಿಕ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ದುಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಲೆಂ.

ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ದುಖಿಂಚೆಂ ಕೊಂತ್ ಆಸಾ.  ತಾಂತುಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ದುಖಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾತ್ ನಮಾನ್ ಮರಿಯೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಸೆರ್ವಿತ್ ಒಡ್ದಿಚೆ ಹೆಂ ಕರ್ತಾತ್.