ಟೂರ್ಸ್ ಲಡಾಯಿ

೭೧೧ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಉಮಯ್ಯದ್ ಕಲಿಫ್ ಅಲ್ ವಲಿದ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾಚೊ ಸೇನಾಪತಿ ತಾರಿಕ್ ಇಬ್ನ್ ಜ಼ಿಯಾದ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸೈನ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತೆ ಇಬೆರಿಅ ಪರ್ಯಾಯ್‍ದ್ವೀಪ್ (ಪೊರ್ಚುಗಲ್ ಆನಿ ಎಸ್ಪಾನ್ಯಾ) ಜಿಕ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಗಾವ್ಲ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) ಜಿಕೊಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೆ.

೯ ಜೂನ್ ೭೨೧ ತಾರಿಕೆರ್ ಟುಲೂಸ್ ಲಡಾಯೆಂತ್ ಅಕ್ವಿಟೈನಾಚ್ಯಾ ಡ್ಯೂಕಾನ್ ಒಡೊನ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ. ಮುಸ್ಲಿಮಾಂ ಮಧೆಂ ನಾಗರಿಕ್ ಝುಜ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಬ್ದುಲ್ ಅಲ್ ರಹ್ಮಾನ್ ಕೊರ್ಡೊಬಾಚೊ ಎಮಿರ್ ಜಾಲೊ. ಗರೊನ್ ನಂಯ್ ಲಡಾಯೆಂತ್ ತಾಣೆ ಒಡೊಕ್ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಫ಼್ರಾಂಕ್ ರಾಜಾಂಚೊ ರಾವ್ಳೆರ್ ಮೇಯರ್. ನೀಜ್ ಅಧಿಕಾರ್ ತಾಚೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಸೈನ್ ಜಮೊ ಕೆಲೆಂ. ಪೊಇಟಿಎರ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾರಾ ಮಯ್ಲಾಂ ಉತ್ತರಾಕ್ ಊಂಚ್ ಸುವಾತೆರ್ ರುಕಾಂ ಮಧೆಂ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಟೆಲಾಚೆ ಶಿಪಾಯಿ ತಲ್ವಾರಿ, ಗುರಾಣಿ ಆನಿ ಭರ್ಚ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಲ್ ರಹ್ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸೈನಾಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಟೂರ್ಸಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಲುಟ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಲ್ ರಹ್ಮಾನಾನ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರ್ ವಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಶಿಬಿರಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ದಿರ್ವಿಂ ವರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬಾರ್ ಜಾಲಿ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರ್ ಝುಜ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಶಿಬಿರಾಕ್ ಧಾವ್ಲೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಅಲ್ ರಹ್ಮಾನಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಸಬಾರಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಲಡಾಯಿ ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ, ೧೦ ಒಕ್ತೊಬ್ರ್ ೭೩೨ ತಾರಿಕೆರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಲಡಾಯಿ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ೧೧ (ಇಕ್ರಾ) ಒಕ್ತೊಬ್ರ್ ೭೩೨ ತಾರಿಕೆರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂತ್ ಟೂರ್ಸ್ ಲಡಾಯಿ ಜಿಕ್ಲೆ.