ಖತಾವಿಣ್ ಗರ್ಭಿಸಂಭವ್

ಫೆಸ್ತ್ ದಸೆಂಬ್ರ್ ಆಟ್ ತಾರಿಕೆರ್.  ಪಯ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮರಿಯೆಚೊ ಗರ್ಭಿಸಂಭವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ.  ಎಲ್ಲೆನಿಕಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸವ್ಯಾ ಶತಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ.  ನಪೊಲಿಂತ್ ನೊವ್ಯಾ ಶತಕಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಂ.  ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ೧೦೬೬ (ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಸಸಾಟ್) ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲೆಂ.  ಪಾಪಾ ಸಿಕ್ಸ್ತುಸ್ ಸವ್ಯಾನ್ ೧೪೭೬ (ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಚಾರ್ಶಿಂ ಸಸತ್ತರ್) ಇಸ್ವೆಂತ್ ರೊಮಾಂತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲೆಂ.

ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಟಾಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದವರುಂಕ್ ಲುವಿಸ್ ಚವ್ದಾವ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೆಮೆಂತ್ ನೊವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆತ್ಲಿ.  ಇನ್ನೊಸೆಂತ್ ಬಾರಾವ್ಯಾನ್ ಆಟಾಳ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲೊ.

ಪಾಪಾ ಪಿಉಸ್ ನೊವ್ಯಾನ್ ೮/೧೨/೧೮೫೪ (ಆಟ್ ದಸೆಂಬ್ರ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಆಟ್ಶಿಂ ಚವೆಪನ್ನಾಸ್) ತಾರಿಕೆರ್ ಅವರ್ಣನೀಯ್ ದೇವ್ (Ineffabilis Deus) ಅಪೊಸ್ತೊಲಿಕ್ ಸಂವಿಧಾನಾನ್ ಮರಿಯೆಚೊ ಖತಾವಿಣ್ ಗರ್ಭಿಸಂಭವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತತ್ತ್ವ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಬಾರ್ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಚವೆಪನ್ನಾಸ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲ್, ಬಾವೆಚಾಳಿಸ್ ಆರ್ಚ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಆನಿ ಬಾವೆನೊವೊದ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಪಿಉಸ್ ಬಾರಾವ್ಯಾನ್ ಖತಾವಿಣ್ ಗರ್ಭಿಸಂಭವ್ ಆಟಾಳ್ ದಾಂಬ್ಲೊ ಆನಿ ಫೆಸ್ತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಜಾಲೆಂ.