ಕೊನ್‍ಸ್ತಾಂತಿನ್

ಕೊನ್‍ಸ್ತಾಂತಿನ್, ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಫ್ಲಾವಿಉಸ್ ವಲೇರಿಉಸ್ ಕೊನ್‍ಸ್ತಾಂತಿನುಸ್, ೨೭ ಫೆಬ್ರೆರ್ ೨೭೨ ತಾರಿಕೆರ್ ನಾಇಸ್ಸುಸಾಂತ್ ಜನ್ಮಾಲೊ. (ತಾಚ್ಯಾ ಜನ್ಮಾ ತಾರಿಕೆ ವಿಷ್ಯಾಂ ವಿವಾದ್ ಆಸಾ. ೨೭೨ ಥಾವ್ನ್ ೨೮೮ ಇಸ್ವಿ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.) ಕೊನ್‍ಸ್ತಾಂತಿಉಸ್ ಆನಿ ಹೆಲೆನಾಚೊ ಪೂತ್. ೨೮೯ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಸ್ತಮ್ತಿ ರೊಮಾಚೊ ಅಗುಸ್ತ್ (ಚಕ್ರವರ್ತಿ) ಮಾಕ್ಸಿಮಿಅನಾಚ್ಯಾ ಧುವ್ಡೆ ಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೊನ್‍ಸ್ತಾಂತಿಉಸಾನ್ ಹೆಲೆನಾಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ೨೯೩ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊನ್‍ಸ್ತಾಂತಿಉಸ್ ಮಾಕ್ಸಿಮಿಅನಾಚೊ ಸೆಜಾರ್ (ಉಪ ಚಕ್ರವರ್ತಿ) ಜಾಲೊ. ಕೊನ್‍ಸ್ತಾಂತಿನ್ ನಿಕೊಮೆದಿಅಂತ್ ಉದೆಂತಿ ರೊಮಾಚೊ ಅಗುಸ್ತ್ ದಿಒಕ್ಲೆಟಿಅನಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದಿಒಕ್ಲೆಟಿಅನಾನ್ ೩೦೩ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ದಗ್ದವ್ಣಿ ಸುರು ಕೆಲಿ. ೧ ಮಾಯ್ ೩೦೫ ತಾರಿಕೆರ್ ದಿಒಕ್ಲೆಟಿಅನಾನ್ ಆನಿ ಮಾಕ್ಸಿಮಿಅನಾನ್ ಸಾರ್ವಭೌಮ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಕೊನ್‍ಸ್ತಾಂತಿಉಸ್ ಆನಿ ಗಲೆರಿಉಸ್ ಅಗುಸ್ತ್ ಜಾಲೆ. ಮಾಕ್ಸಿಮಿನುಸ್ ಉದೆಂತಿಂತ್ ಆನಿ ಸೆವೆರುಸ್ ಆಸ್ತಮ್ತಿಂತ್ ಸೆಜಾರ್ ಜಾಲೆ.

ಕೊನ್‍ಸ್ತಾಂತಿಉಸಾನ್ ಗಲೆರಿಉಸಾಕ್ ಕೊನ್‍ಸ್ತಾಂತಿನಾಕ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಕೊನ್‍ಸ್ತಾಂತಿನ್ ಕೊನ್‍ಸ್ತಾಂತಿಉಸಾಕ್ ಗೆಸೊರಿಅಕುಮಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತೆ ದೊಗೀ ಬ್ರಿಟನ್ ಗೆಲೆ. ೨೫ ಜುಲಾಯ್ ೩೦೬ ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊನ್‍ಸ್ತಾಂತಿಉಸ್ ಮೆಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಸೈನಾನ್ ಕೊನ್‍ಸ್ತಾಂತಿನಾಕ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಲಡಾಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ. ರೊಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಎಕಾ ದಿಷ್ಟಾವಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಘುರ್ತಾನ್ ತೊ ಜಿಕ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ. ೨೮ ಒಕ್ತೊಬ್ರ್ ೩೧೨ ತಾರಿಕೆರ್ ಮಿಲ್ವಿಅನೊ ಸಾಂಕೊ ಲಡಾಯೆಂತ್ ತಾಣೆ ಮಾಕ್ಸೆಂತಿಉಸಾಕ್ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ. ಮಾಕ್ಸೆಂತಿಉಸ್ ತಿಬೆರ್ ನಂಯ್ತ್ ಪಡೊನ್ ಮೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊನ್‍ಸ್ತಾಂತಿನಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ದಿಲೊ.

೩೨೪ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊನ್‍ಸ್ತಾಂತಿನಾನ್ ಉದೆಂತಿಚೊ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಲಿಸಿನಿಉಸಾಕ್ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರೋಮನ್ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯಾಚೊ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜಾಲೊ. ಬಾವ್ತಿಜ್ಮ್ ಘೆವ್ನ್ ೨೨ಮಾಯ್ ೩೩೭ ತಾರಿಕರ್ ಅನ್ಸಿರೊನಾಂತ್ ತೊ ಮೆಲೊ.